Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Zmiany zasad wewnątrzwspólnotowego obrotu towarowego

2019-07-17

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny już w tym roku projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług (UC158) wynikający z obowiązku implementacji do polskiego systemu prawnego regulacji zawartych w dyrektywie Rady (UE) 2018/1910 oraz w rozporządzeniu wykonawczym Rady (UE) 2018/1912.

Oba wskazane akty prawne wprowadzają pakiet zmian naprawczych do Dyrektywy Rady 2006/112/WE, tzw. Quick fixes, które modyfikują zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego obrotu towarowego w zakresie:

  • mechanizmu funkcjonowania magazynów konsygnacyjnych,
  • zasad rozliczania transakcji łańcuchowych,
  • sposobu dokumentowania wywozu towarów w ramach transakcji WDT,
  • przesłanek uprawniających podatnika do skorzystania ze stawki 0% w transakcjach WDT.

Przyjrzyjmy się zatem najbardziej istotnym z naszego punktu widzenia projektowanym zmianom.

Magazyn typu call-off stock

Od nowego roku magazyn konsygnacyjny zastąpi magazyn typu call-off stock. W projekcie ustawy odrębnie określono procedurę mechanizmu funkcjonowania magazynu typu call-off stock położonego na terytorium kraju i poza nim. Na uchyleniu definicji legalnej magazynu konsygnacyjnego Ustawodawca nie poprzestał. Okres przechowywania towarów w magazynie, który nie będzie rodził konsekwencji podatkowych dla dostawcy ulegnie skróceniu z 24 do 12 miesięcy. Niepobranie towarów przez nabywcę po upływie tego okresu będzie oznaczał dla dostawcy obowiązek rozpoznania nietransakcyjnego przemieszczenia towarów własnych (odpowiednio WNT/ WDT) oraz konieczność dokonania rejestracji dla celów VAT w kraju, w którym towary są przechowywane.

Nowością będzie możliwość korzystania z procedury magazynu typu call-off stock dla towarów o przeznaczeniu handlowym oraz wprowadzenie instytucji podatnika zastępującego nabywcę. Wspomnieć również należy o nieco rozszerzonych obowiązkach ewidencyjnych i sprawozdawczych obejmujących zwłaszcza podatników polskich, dokonujących wywozu towarów do magazynów położonych poza terytorium kraju.

Rozliczanie transakcji łańcuchowych

Rozliczanie transakcji łańcuchowych od zawsze przysparzało podatnikom sporo wątpliwości w zakresie określenia dostawy ruchomej korzystającej ze stawki 0%. Nowe regulacje jasno określają, iż transakcją ruchomą będzie transakcja dokonana na rzecz podmiotu pośredniczącego, przy założeniu, że ten właśnie podmiot będzie organizował transport. W drodze wyjątku transakcją ruchomą będzie dostawa dokonana przez podmiot pośredniczący, pod warunkiem, że przekaże on dostawcy towarów nr identyfikacyjny VAT z kraju wysyłki. Zauważyć należy, iż nowe przepisy znajdą zastosowania jedynie dla transakcji wewnątrzwspólnotowych obejmujących maksymalnie 3 podmioty w łańcuchu. Dla transakcji bardziej złożonych obejmujących większą liczbę podmiotów, w celu zidentyfikowania podmiotu pośredniczącego, koniecznym będzie przeanalizowanie warunków umowy.

Transakcje łańcuchowe stanowiące import lub export towarów rozliczane będą nadal według obecnie funkcjonujących zasad.

Przesłanki rozpoznania i sposoby dokumentowania transakcji WDT

Istotną zmianą będzie wprowadzenie przesłanek materialnych warunkujących możliwość skorzystanie ze stawki preferencyjnej 0% tj. obowiązku przekazania przez nabywcę towarów ważnego numeru identyfikacyjnego VAT oraz wymogu złożenia przez dokonującego dostawy prawidłowej informacji podsumowującej. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, iż powyższe wymagania wynikają z aktualnie obowiązujących regulacji. Jednakże ich obecny, formalny charakter oznacza, iż nawet w przypadku ich nie spełnienia, podatnik-dostawca nadal jest uprawniony do zastosowania stawki 0%. Z wejściem w życie nowych przepisów nie będzie to już możliwe.

Na koniec należy zasygnalizować również o wprowadzonym domniemaniu wywozu towarów w ramach transakcji WDT oraz o zamkniętym katalogu dokumentów potwierdzających ten wywóz zależnych od okoliczności, który z podmiotów uczestniczących w transakcji organizuje transport.

Zaprezentowane powyżej zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Wprawdzie ich kształt może być jeszcze w niewielkim stopniu modyfikowany poprzez kolejne zmiany projektu ustawy nowelizującej, to jednak już teraz warto dokonać analizy przepływu towarowego realizowanego w ramach przyjętego modelu biznesowego celem dostosowania się do projektowanych regulacji oraz zminimalizowania ryzyka wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości.

 

Ewa Pyrkosz, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

ewa.pyrkosz|atatax.pl| |ewa.pyrkosz|atatax.pl