Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Zmiany w CIT - 9% stawka podatku dla najmniejszych firm

2018-10-15

25 września 2018 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: projekt nowelizacji) przewidujący szereg zmian w systemie podatkowym. Jedną z nich jest obniżenie preferencyjnej stawki podatku CIT z obecnych 15% do 9% dochodu.

Aktualnie obowiązujące stawki dla przedsiębiorców wynoszą 19% i 15%. Z niższej stawki podatku skorzystać mogą podatnicy posiadający statusu małego podatnika oraz ci, którzy w danym roku rozpoczynają działalność.

 Od 1 stycznia 2019 stawka 15% podatku zostanie zlikwidowana, natomiast część podatników skorzysta z niższej stawki preferencyjnej, wynoszącej 9%. Zgodnie z projektem nowelizacji dotyczyć, ona będzie wyłącznie dochodów innych niż z zysków kapitałowych. Przykładowo zatem, przychód ze zbycia udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych czy dywidendy opodatkowane będą stawką 19%.

Z obniżonej stawki podatku CIT będą mogli skorzystać podatnicy, którzy:

  • w roku bieżącym osiągnęli przychód nie przekraczający 1,2 mln euro. Przeliczenia kwot dokonywać się będzie według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 złotych.
  • posiadają status małego podatnika (ustalany w oparciu o przychody z poprzedniego roku podatkowego), albo też rozpoczynają działalność w danym roku.

Ministerstwo Finansów wycofało się z warunku związanego z udziałem dochodu w przychodach w roku poprzedzającym rok, w którym podatnik chce skorzystać z preferencyjnej stawki CIT. Pierwotnie udział ten nie mógł być wyższy niż 33%.  

W myśl projektu nowelizacji, podatnicy rozpoczynający działalność oraz mali podatnicy, mogą obliczać zaliczki przy zastosowaniu niższej stawki za miesiące lub kwartały, w których ich przychody, osiągnięte od początku roku podatkowego nie przekroczą kwoty 1,2 mln euro. Począwszy od następnego miesiąca lub kwartału podatnicy obowiązani są do stosowania stawki podstawowej. Co niezmiernie istotne, w przypadku przekroczenia wskazanej powyżej kwoty, stawka 19% podatku zastosowanie znajdzie – zgodnie z projektem – do całości dochodów, a nie tylko nadwyżki ponad 1,2 mln eur.

Obniżona stawka CIT nie będzie miała z kolei zastosowania do:

  • spółki dzielonej,
  • podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:
    a) uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1 000 zł lub
    b) składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

- w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Pierwsze czytanie projektu nowelizacji odbyło się 2 października. Obecnie został on skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

 

Anna Skórska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Masz pytania do autora?

anna.skorska|atatax.pl| |anna.skorska|atatax.pl