Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Podatek od przychodów z budynków – możliwy zwrot podatku

2018-05-18

10 maja Sejm przyjął ustawę zmieniającą między innymi przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obecnie ustawa trafiła pod obrady Senatu. Prawdopodobnie ustawa wejdzie w życie jeszcze przed wakacjami.

Wśród kilku istotnych zmian – poprawiających ewidentne błędy legislacyjne popełnione przy poprzedniej nowelizacji przepisów o podatkach dochodowych, na szczególną uwagę zasługują zmieniane przepisy o podatku minimalnym, który w ustawie nowelizującej określono „podatkiem od przychodów z budynków”.

Jak już informowaliśmy, nowe regulacje mogą znacznie zwiększyć obciążenia podatkowe właścicieli nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Po pierwsze, podatkiem objęte będą wszystkie budynki, a więc również centra logistyczne i magazynowe (które nie podlegały opodatkowaniu do tej pory). Przy czym, autorzy nowelizacji przyjęli, że opodatkowaniu podlegać będą budynki oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. W przypadku oddania do używania jedynie części budynku – podatek będzie obliczany w proporcji, w jakiej powierzchnia wynajęta pozostawać będzie do całkowitej powierzchni budynku. Warto jeszcze zaznaczyć, że opodatkowaniu nie będą podlegały budynki budownictwa społecznego.

Po drugie, kwota wolna od podatku obliczana będzie nie dla każdego budynku osobno, lecz jednokrotnie – dla każdego podatnika.

Przykład:

Załóżmy, że Spółka X jest właścicielem 3 budynków, o następujących wartościach początkowych: (i) A – o wartości 12.000.000 zł, (ii) B – o wartości 3.000.000 zł i (iii) C – o wartości 2.000.000 zł.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, opodatkowaniu podlega jedynie budynek A, a podstawa opodatkowania wynosi 2.000.000 zł, w rezultacie podatek miesięczny wynosi 700 zł.

Po nowelizacji, opodatkowane będą wszystkie budynki, podstawa opodatkowania wynosić będzie 7.000.000 zł, a podatek miesięczny 2.450 zł.

Na uwagę zasługuje również regulacja dotycząca podmiotów powiązanych. W myśl obecnie obowiązujących rozwiązań, w przypadku budynku będącego współwłasnością podmiotów powiązanych, kwota obniżająca podstawę opodatkowania (10.000.000 zł) uwzględniania jest proporcjonalnie w wartości początkowej każdego ze współwłaścicieli.

Nowe przepisy wydają się iść w kierunku łącznego rozliczania przychodów z tytułu posiadania budynków przez podatnika i podmioty, w których posiada on bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów.

Takie rozwiązanie oznacza, że już dziś przystąpić należy do opracowania wewnątrzgrupowych procedur wymiany informacji na temat wartości budynków, które będą niezbędne do prawidłowego obliczania podatku.

Przede wszystkim jednak nowelizacja zakłada możliwość złożenia wniosku o zwrot podatku nieodliczonego od zaliczek miesięcznych (kwartalnych) – a więc faktycznie zapłaconego do budżetu.

Organy podatkowe będą zobowiązane zwrócić podatek od przychodów z budynków, jeśli nie stwierdzą nieprawidłowości w złożonym zeznaniu podatkowym, a w szczególności jeśli koszty finansowania

dłużnego poniesione w związku z nabyciem lub wytworzeniem budynku, jak również inne przychody i koszty ustalone zostały na warunkach rynkowych.

Co istotne – możliwość złożenia wniosku o zwrot podatku obejmować będzie również podatek zapłacony w 2018 roku.

Zakładamy, że zwrot podatku będzie poprzedzony stosowną kontrolą podatkową. Dlatego też rekomendujemy odpowiednie przygotowanie się do tej procedury. Wcześniejsze zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk podatkowych oraz sporządzenie stosownej dokumentacji pomoże przygotować się na wizytę urzędników skarbowych.

 

Daniel Więckowski, Doradca podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.