Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Zmiana zasad dotyczących ustalania dochodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny

2016-08-31

Od dnia 1 stycznia 2017 r. ulegną zmianie zasady ustalania dochodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych oraz spółce komandytowo-akcyjnej w zamian za wkład niepieniężny (aport). Według nowych przepisów przychodem podatnika będzie rynkowa wartość wnoszonego wkładu. Zmiany będą również dotyczyły kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie zmiany dotyczące zasad ustalania dochodu u podatników, którzy w zamian za wniesiony wkład niepieniężny (aport) obejmą udziały (akcje) w spółkach kapitałowych lub w spółce komandytowo-akcyjnej. Zmiana dotyczy sposobu ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny oraz sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodów przy ich późniejszym zbyciu.

Obecnie przychodem z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny (aport) jest wartość nominalna udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Innymi słowy przychód z tego tytułu był ustalany w wysokości wartości nominalnej udziałów (akcji) niezależnie od wartości wnoszonego wkładu. Podatnik miał więc możliwość swobodnego kształtowania wysokości osiąganego przychodu poprzez tworzenie tzw. agio, czyli nadwyżki wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego nad wartością nominalną obejmowanych udziałów (akcji). Z kolei kosztem podatkowym przy zbyciu takich udziałów również jest ich wartość nominalna (agio pozostawało neutralne podatkowo).

Od dnia 1 stycznia 2017 r. przychód z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny będzie ustalany jako wartość wkładu określona w umowie spółki, statucie lub innym dokumencie o podobnym charakterze. W przypadku gdy wartość wskazana w statucie, umowie spółki lub innym dokumencie o podobnym charakterze będzie odbiegała od jego wartości rynkowej lub nie zostanie ta wartość wskazana, organ podatkowy będzie miał prawo oszacować jej wysokość jako wartość rynkową przedmiotu wkładu z dnia przeniesienia przedmiotu wkładu na spółkę.

Wartość ustalonego w ten sposób przychodu stanowi koszt podatkowy przy zbyciu udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny, w tym również w przypadku wniesienia ich tytułem aportu do innej spółki (kapitałowej lub komandytowo-akcyjnej).

Na podstawie obowiązujących przepisów pojawił się spór interpretacyjny pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi w zakresie możliwości stosowania szacowania przychodu z tytułu wystąpienia agio przy wniesieniu wkładu niepieniężnego. Organy podatkowe twierdzą, że w przypadku podatników będących osobami prawnymi przychód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny powstaje w wysokości wartości rynkowej przedmiotu wkładu niezależnie od ustalonego w umowie spółki (statucie) agio. Sądy administracyjne (w tym Naczelny Sąd Administracyjny) orzekały w takich sprawach w niejednoznaczny sposób. Nowe przepisy ostatecznie rozstrzygają kwestię wysokości przychodu przy transakcjach wnoszenia wkładu niepieniężnego do spółek kapitałowych lub spółki komandytowo-akcyjnej.

Zwracamy uwagę, że od dnia 15 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego klauzuli przeciwdziałającej unikaniu opodatkowania (tzw. General Anti Avoidance Rule). Ze względu na dość krótkie funkcjonowanie tej instytucji nie jesteśmy w stanie wykluczyć, że obejmowanie udziałów (akcji) poniżej wartości rynkowej wkładu niepieniężnego nawet w obecnie obowiązującym stanie prawnym nie będzie traktowane przez organy podatkowe jako osiąganie korzyści podatkowej, co w świetle przepisów klauzuli, może uprawniać organy podatkowe do oszacowania przychodu podatników w wysokości wartości rynkowej przedmiotu wkładu niepieniężnego.