Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Opodatkowanie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych od 1 stycznia 2017 r.

2016-12-08

W dniu 29 listopada 2016 r. została ogłoszona nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1926; „Nowelizacja”). Przepisy Nowelizacji w części dotyczącej opodatkowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.

Na podstawie przepisów Nowelizacji, fundusze inwestycyjne zamknięte oraz zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego posiadające siedzibę w innym państwie członkowskim niż Polska lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („polskie i zagraniczne FIZ”), od dnia 1 stycznia 2017 r. będą opodatkowane od dochodów enumeratywnie wymienionych w ustawie CIT.

Zgodnie z przepisami Nowelizacji, wolne od podatku CIT są dochody (przychody) polskich i zagranicznych FIZ, z wyłączeniem ich dochodów (przychodów) pochodzących z:

  1. udziału w spółce niemającej osobowości prawnej lub innych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w Polsce lub w innym państwie, w którym podmiot taki nie jest osobą prawną i nie podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów („Spółka Transparentna”),

  2. odsetek od pożyczek udzielonych Spółce Transparentnej oraz od innych jej zobowiązań wobec FIZ,

  3. odsetek od udziału kapitałowego w Spółce Transparentnej,

  4. darowizn bądź innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń dokonywanych przez Spółki Transparentne,

  5. odsetek (dyskonta) od papierów wartościowych emitowanych przez Spółki Transparentne,

  6. zbycia papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółki Transparentne.

W przypadku zagranicznych FIZ zastosowanie tego zwolnienia uzależnione jest od istnienia podstawy prawnej do uzyskania przez polski organ podatkowy informacji o zagranicznym FIZ od organu podatkowego państwa jego siedziby. Polskie podmioty wypłacające zagranicznym FIZ należności z tytułu odsetek, należności licencyjnych oraz dywidend będą mogły zwolnić wypłacane dochody spod opodatkowania CIT, jeżeli zagraniczny FIZ:

  1. przedstawi im jego certyfikat rezydencji oraz

  2. złoży pisemne oświadczenie, że jest rzeczywistym beneficjentem wypłacanych należności oraz spełnia warunki do zastosowania zwolnienia.

Do przychodów FIZ nie będzie zaliczana wartość otrzymanych przez nie aktywów, w zamian za które FIZ przydzielą uczestnikowi jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne. Z kolei kosztem uzyskania przychodów FIZ nie będą kwoty wypłat dokonywanych przez FIZ na rzecz jego uczestnika z tytułu: (1) odkupu jednostek uczestnictwa, (2) wykupu certyfikatów inwestycyjnych, (3) bieżące wypłaty dochodów (przychodów) przewidzianych na podstawie statutów.

Należy zaznaczyć, że głównym celem Nowelizacji jest likwidacja struktur z udziałem polskich i zagranicznych FIZ z wykorzystaniem podmiotów transparentnych podatkowo, służących do optymalizacji podatkowej zysków podatników generowanych na bieżącej działalności gospodarczej. Działanie takie jest sprzeczne z podstawowym celem ustanowienia zwolnienia podmiotowego FIZ, czyli zwolnienia spod opodatkowania działalności inwestycyjnej podatników prowadzonej poprzez FIZ.