Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Dyrektywa voucherowa usankcjonuje sposób opodatkowania podatkiem VAT bonów na towary i usługi

2017-01-26

Dyrektywa Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi będzie miała zastosowanie do bonów wyemitowanych po dniu 31 grudnia 2018 r. Z tą datą odpowiednie regulacje krajowe powinny być wprowadzone.

Dyrektywa voucherowa wprowadza podział bonów na:

- bony jednego przeznaczenia (SPV, single-purpose voucher) – są to bony, w przypadku których miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których dany bon dotyczy, oraz VAT należny z tytułu tych towarów lub usług są znane w chwili emisji bonu,

- bony różnego przeznaczenie (MPV, multi-purpose voucher) – są to bony inne niż bony jednego przeznaczenia.

Przy czym bon na towary lub usługi oznacza instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług i w przypadku którego

- towary lub usługi, które mają zostać dostarczone lub wykonane, lub

- tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców

są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania takiego instrumentu.

Bonem SPV będzie więc dla przykładu bon uprawniający do jego wymiany na odzież w określonym punkcie sprzedażowym. Bonem MPV będzie natomiast bon uprawniający do nabycia towarów w sieci hipermarketów oferujących produkty opodatkowane różną stawką podatku VAT.

W przypadku bonów SPV za dostawę towarów i usług uznaje się każdy transfer takiego bonu dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu (opodatkowanie w dacie transferu bonu). Nie będzie dostawą towarów bądź świadczeniem usługi fakt przekazania towarów i świadczenia usług w zamian za taki bon – samo przekazanie towarów czy też świadczenie usługi będzie nieopodatkowane podatkiem VAT. Jeżeli podatnik dokona transferu bonu SPV w imieniu innego podatnika, to transfer ten również będzie dostawą towarów lub świadczeniem usług, przy czym dokonanym przez podatnika, w imieniu którego działał pierwszy podmiot (przekazujący bon). Odwrotne uregulowania przewidziano dla bonów MPV – w ich przypadku opodatkowane podatkiem VAT będzie faktyczne przekazanie towarów lub świadczenie usług (opodatkowanie w dacie realizacji bonu). Tak więc w przypadku bonu wydanego przez nasz przykładowy sklep odzieżowy dostawa towarów mieć będzie miejsce już w momencie jego przekazania odbiorcy przez sklep. Jeśli jednak bon wyemitowany będzie przez hipermarket, to dopiero w momencie jego realizacji będziemy mieć do czynienia z dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Nowe regulacje powinny rozwiać wątpliwości co do opodatkowania bonów, które niewątpliwie cieszą się w Polsce dużą popularnością.