Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Quick Fixes – nowe regulacje w obliczu braku implementacji dyrektywy

2020-01-02

Od 1 stycznia 2020 roku do czasu wejścia w życie przepisów implementujących dyrektywę 2018/1910 podatnik będzie mógł stosować przepisy ww. dyrektywy lub przepisy krajowe, pod warunkiem, iż będzie czynił to konsekwentnie we wszystkich aspektach związanych z rozliczaniem VAT danej transakcji – informuje Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 23 grudnia 2019 r.

Podstawowym zadaniem dyrektywy Rady UE 2018/1910, wprowadzającej zmiany w zakresie transakcji łańcuchowych, procedury magazynu typu call-off stock w handlu transgranicznym oraz warunków niezbędnych do zastosowania stawki 0% z prawem do odliczenia z tytułu WDT, jest ujednolicenie oraz usprawnienie obowiązującego systemu VAT. Nowe regulacje to przede wszystkim, w odniesieniu do:

  • transakcji łańcuchowych – jednolite reguły co do określenia tzw. dostawy ruchomej, a zatem, brak konieczności każdorazowego analizowania warunków dostawy w celu ustalenia tej, której winno być przypisane przemieszczenie;
  • procedury magazynu typu call-off stock – brak konieczności dokonywania rejestracji do celów VAT w państwie członkowskim przybycia towarów (z punktu widzenia dostawcy) oraz  rozliczania podatku należnego z tytułu WNT (z punktu widzenia nabywcy);
  • warunków niezbędnych do zastosowania stawki 0% z prawem do odliczenia z tytułu WDT – wprowadzenie wymogu posiadania przez podatnika ważnego numeru identyfikacyjnego VAT nabywcy towarów oraz złożenia prawidłowej informacji podsumowującej – jako przesłanka materialna do zastosowania zwolnienia;

Powyższe zmiany, jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o VAT celem implementacji dyrektywy Rady UE 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 roku, zapobiegną podwójnemu opodatkowaniu lub nieopodatkowaniu, a także zwiększą pewność prawa, uporządkują dotychczasowy stan prawny oraz ułatwią walkę z oszustwami w transakcjach transgranicznych na terenie UE.

Do końca 2019 roku Polska, podobnie jak pozostałe państwa członkowskie UE, zobowiązana była zaimplementować do swojego porządku prawnego przepisy dyrektywy 2018/1910. Niestety, w naszym kraju nie udało się tego dokonać w wyznaczonym terminie, a prace legislacyjne w zakresie implementacji niniejszej dyrektywy wciąż trwają. Nie oznacza to jednak, iż podatnicy nie mogą skorzystać z ułatwień oraz wewnątrzunijnych harmonizacji, które zawiera dyrektywa już na obecnym etapie. Z treści komunikatu udostępnionego na stronie Ministerstwa Finansów wynika bowiem, iż stosowanie przez podatników przepisów dyrektywy 2018/1910, zamiast przepisów krajowej ustawy o VAT jest nie tylko dopuszczalne, ale wręcz zalecane z uwagi na fakt, że mogła ona już zostać wdrożona w pozostałych państwach członkowskich.

 

Natalia Szymocha, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

ewa.pyrkosz|atatax.pl| |natalia.szymocha|atatax.pl