Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Ulga w PIT dla podatników do 26 roku życia

2019-07-26

Od 1 sierpnia 2019 r. zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania dochodów młodych pracowników i zleceniobiorców. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga jest skierowana do osób w wieku do 26 lat.

Kryterium wieku jest jednym z podstawowych warunków skorzystania z ulgi. Warto zaznaczyć, że przepisy dotyczą wyłącznie osób osiągających przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, niezależnie od ilości zawartych umów. W konsekwencji z tzw. PIT-u zerowego nie skorzystają pracujący na podstawie umowy o dzieło oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Ulga obejmie przychody otrzymane przez podatnika do wysokości 85 528 zł w ciągu roku. Jest to kwota pokrywająca się z limitem pierwszego progu skali podatkowej. Jeżeli przychody podatnika przekroczą wskazaną wartość, to nadwyżka zostanie opodatkowana według stawki 32 % obowiązującej w drugim progu skali.

Do 31 lipca 2019 r. obowiązują dotychczasowe przepisy dotyczące opodatkowania przychodów z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia. Do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. limit zwolnienia od podatku wynosi 35 636,67 zł, co stanowi 5/12 limitu rocznego. Przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych od 1 sierpnia bieżącego roku nie stosuje się zwolnienia od podatku. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przychody z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia będą w całości zwolnione od podatku na podstawie znowelizowanych przepisów dotyczących tzw. PIT-u zerowego. Po otrzymaniu takiego oświadczenia płatnik nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy, którzy zrezygnują z możliwości złożenia oświadczenia, otrzymają zwrot z tytułu ulgi po rozliczeniu podatku w deklaracji rocznej. Od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana przez płatnika już przy obliczaniu zaliczek na podatek, bez konieczności składania oświadczenia.

Ulga nie zwalnia osób objętych ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym od obowiązku opłacania składek na ZUS i NFZ.

Zgodnie z uzasadnieniem Rady Ministrów celem zmian wprowadzonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest aktywizacja zawodowa osób młodych poprzez ułatwienie im wejścia na rynek pracy.

W dniu 15 lipca 2019 r. ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu.

 

Magdalena Walczyńska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

magdalena.walczynska|atatax.pl| |magdalena.walczynska|atatax.pl