Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Kalkulacja zysku w SSE przy dwóch zezwoleniach

2019-09-03

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w ramach zezwolenia na terenach specjalnych stref ekonomicznych (dalej: SSE) korzystają z preferencji podatkowych. Dochody uzyskane z tej działalności zwolnione są bowiem z podatku dochodowego. Korzyści płynące z działalności na terenie SSE są na tyle znaczące, że niekiedy spółki strefowe decydują się dalsze inwestycje i pozyskanie kolejnych zezwoleń.

 

W takich sytuacjach powstają jednak wątpliwości jak prawidłowo prowadzić ewidencję rachunkową tj. czy przedsiębiorca powinien ustalać dochód zwolniony z opodatkowania odrębnie w ramach każdego zezwolenia, czy może łącznie określać wielkość dochodu zwolnionego z opodatkowania oraz prowadzić jedną wspólną ewidencję rachunkową dla działalności strefowej. Z uwagi na brak jednolitego stanowiska organów podatkowych, kwestia ta jest przedmiotem licznych interpretacji indywidualnych.

 

Tak było w przypadku spółki prowadzącej działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie dwóch zezwoleń. Pierwsze zostało wydane w 2012 roku, drugie z kolei w 2014 roku – w związku z rozbudową istniejącego już przedsiębiorstwa. Zakres rodzajów działalności powadzonych na terenie SSE określony w obu zezwoleniach był tożsamy. W ocenie spółki, jest ona zobowiązana do prowadzenia ewidencji spełniającej wymogi z art. 9 ust. 1 Ustawy o CIT, a więc w sposób pozwalający m.in. na określenie kwoty dochodu (wyniku podatkowego) zwolnionego z podatku z tytułu prowadzenia działalności na terenie SSE oraz podlegającego opodatkowaniu, niezależnie od liczby zezwoleń. Spółka argumentowała, iż obowiązku prowadzenia odrębnej ewidencji dla poszczególnych zezwoleń nie można wywnioskować bowiem z treści obowiązujących przepisów. Dodatkowo, powinna ona dyskontować całą uzyskaną pomoc publiczną najpierw na dzień uzyskania pierwszego zezwolenia, a po wyczerpaniu przysługującego w ramach pierwszego zezwolenia limitu pomocy publicznej, na dzień wydania drugiego zezwolenia.

 

Powyższe stanowisko nie uzyskało jednak aprobaty organu podatkowego, którego zdaniem spółka powinna prowadzić ewidencję w sposób umożliwiający odrębne ustalanie osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w odniesieniu do każdego z posiadanych zezwoleń. Nie może także dyskontować pomocy publicznej wynikającej łącznie ze wszystkich posiadanych zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie strefy w trybie kolejnego wykorzystywania limitów wynikających z poszczególnych zezwoleń. Pogląd organu podatkowego został następnie podtrzymany przez WSA w Poznaniu. 

 

Ostatecznie sprawa trafiła do NSA, który uchylił w całości zaskarżony wyrok sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Według NSA (sygn. akt II FSK 3761/17), Sąd I instancji nie rozważył bowiem wszystkich zarzutów podniesionych w skardze. W ogóle nie odniósł się też do zarzutu dotyczącego naruszenia przepisów prawa materialnego polegającego na uznaniu przez organ, że nie jest możliwe dyskontowanie pomocy publicznej wynikającej łącznie ze wszystkich posiadanych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie jednej SSE i chronologiczne wykorzystywanie limitów wynikających z poszczególnych zezwoleń.

 

Kwestia sposobu prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorców strefowych prowadzących działalność na podstawie dwóch lub więcej zezwoleń oraz chronologicznego rozliczania limitu zwolnienia, wciąż budzi kontrowersje. W efekcie, temat ten jest często przedmiotem wniosków o wydanie interpretacji indywidulanych. Niestety, poglądy prezentowane przez organy podatkowe w tym zakresie są jednak często sprzeczne. Wątpliwości nie zdołały rozstrzygnąć także dotychczasowe pozytywne dla podatników orzeczenia NSA.

 

Anna Skórska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

ewa.pyrkosz|atatax.pl| |anna.skorska|atatax.pl