Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Biała lista podatników

2019-06-07

24 maja 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, której celem jest dalsze uszczelnianie systemu podatkowego oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału w wyłudzeniach VAT. Głównym założeniem nowelizacji jest wprowadzenie z dniem 1 września 2019 r. „białej listy podatników”.

„Biała lista podatników” to prowadzony przez Szefa KAS elektroniczny wykaz podmiotów, który zintegruje dane zawarte w obecnie funkcjonujących wykazach:

  • podatników, którym odmówiono rejestracji lub których wykreślono z rejestru podatników VAT czynnych oraz,
  • podatników, którym przywrócono rejestrację do VAT.

Oprócz podstawowych informacji takich jak nazwa firmy, numer NIP czy REGON w wykazie znajdą się również numery rachunków rozliczeniowych oraz imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wykaz będzie zawierał także daty i podstawy prawne dotyczące zmiany statusu podatnika, tj. odpowiednio jego rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia lub przywrócenia do rejestru. Aktualizacja wykazu będzie dokonywana na bieżąco, raz na dobę w dni robocze.

Z całą pewnością utworzenie jednej bazy zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT ułatwi i przyśpieszy proces ich weryfikacji, pozwalając równocześnie na dochowanie należytej staranności, która jest nieodzownym warunkiem skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT. Podkreślić jednak należy, iż ustawodawca, wprowadzając nowe narzędzie weryfikacyjne, jednocześnie nakłada na podatników dodatkowe wymogi, których niespełnienie będzie oznaczało negatywne konsekwencje podatkowe zarówno w zakresie podatków dochodowych, jak i podatku VAT.

Mowa tutaj o wchodzącym w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. obowiązku dokonywania płatności z tytułu transakcji przekraczających równowartość 15.000 PLN, zawartych z innymi przedsiębiorcami, na rachunki rozliczeniowe zawarte w wykazie. Dokonanie płatności na inny rachunek niż ten widniejący w wykazie będzie oznaczało brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Ponadto podatnik będzie ponosił solidarną odpowiedzialność razem z dostawcą towarów lub usług za jego zaległości podatkowe, w części podatku VAT proporcjonalnie przypadającą na tę dostawę.

Powyższych sankcji będzie można uniknąć poprzez zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o fakcie dokonania płatności na niezgłoszony rachunek rozliczeniowy w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu. Dokonanie płatności z zastosowaniem mechanizmu split payment wykluczy natomiast zastosowanie sankcji w VAT.

Zmiany wprowadzone uchwaloną nowelą niewątpliwie przyczynią się do uszczelnienia systemu podatkowego, ale będą oznaczały również zwiększenie obowiązków weryfikacyjnych ciążących na podatnikach. Koniecznym może okazać się wprowadzenie wewnętrznych procedur kontrolnych oraz dostosowanie systemów finansowo-księgowych do nowych wymagań.

 

Ewa Pyrkosz, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

ewa.pyrkosz|atatax.pl| |ewa.pyrkosz|atatax.pl