Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Premia uznaniowa pracownika jako element wynagrodzenia twórcy

2019-12-05

Pracodawca może zastosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów do premii uznaniowej wypłaconej pracownikowi, który przenosi na niego prawa autorskie do stworzonych przez siebie utworów. Taka teza wynika z wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 10 września 2019r. o sygn. I SA/Łd 258/19 i sygn. I SA/Łd 257/19.

W przedmiotowej sprawie pracownicy spółki zajmowali się organizacją kampanii marketingowych. Do zakresu obowiązków pracowników należało przede wszystkim wykonywanie działalności twórczej, której efektem było powstanie utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wynagrodzenie pracowników składało się z pensji zasadniczej i premii uznaniowej. Spółka wyjaśniała, że przy obliczaniu honorarium autorskiego uwzględniała zarówno pensję zasadniczą, jak i premię uznaniową. Pensja była dzielona przez nominalny czas pracy, a wyliczona stawka za jedną godzinę była mnożona przez liczbę godzin pracy twórczej, jaką pracownik wykazuje w karcie pracy. Analogicznie była obliczana premia tzn. kwota premii była dzielona przez faktycznie przepracowane godziny, w ten sposób obliczoną stawkę godzinową mnożyło się przez liczbę godzin pracy twórczej. Suma obu składników była podstawą do wyliczenia 50-proc. kosztów uzyskania przychodów.

W powyższych wyrokach Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że przychodem określonym w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT może być również premia uznaniowa, o ile jest ona bezpośrednio związana z korzystaniem przez pracownika – twórcę z praw autorskich lub rozporządzaniem przez niego tymi prawami.

Jak słusznie wskazano w powołanych wyrokach,  przepisy normujące wynagrodzenie twórców nie zakazują wypłaty wynagrodzenia pracownikom -twórcom w postaci premii. W doktrynie wskazuje się, że dopuszczalnym jest przyznanie pracownikowi - twórcy "dodatkowego wynagrodzenia" na podstawie postanowień umownych. Zdaniem WSA, należy uznać, że premia może stanowić dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich przez pracownika - twórcę (lub za nabycie tych praw przez pracodawcę).

W wyroku podkreślono, że nie do każdej wypłacanej pracownikowi – twórcy premii można zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów. W celu zastosowania podwyższonych kosztów konieczne jest bowiem wykazanie związku pomiędzy przychodem a korzystaniem z praw autorskich (pokrewnych) lub rozporządzaniem tymi prawami.

W opinii sądu, sposób przyznawania premii nie może decydować, czy premia pozostaje w związku z utworem. W sytuacji gdy, pracownik, wykonujący w ramach umowy o pracę utwory, zgadza się na taki sposób wynagradzania go za przekazanie pracodawcy prawa do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, to organ nie może w tym zakresie podważać ważności i skuteczności umowy.

Orzeczenia nie są prawomocne.

Paulina Andrzejczyk, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

ewa.pyrkosz|atatax.pl| |paulina.andrzejczyk|atatax.pl