Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki przedsiębiorców

2019-12-05

Z dniem 13 października 2019 r., na mocy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej - u.p.p.), uruchomiony został teleinformatyczny system, zwany Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Z założenia, poza podstawowym zadaniem, którym jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jego funkcjonowanie ma zapewnić wzrost bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym oraz ułatwić weryfikację potencjalnych kontrahentów.

Zgodnie z ustawą, do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych zobowiązane są:

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych

– w terminie 7 dni roboczych od dnia wpisu do KRS.

Natomiast, spółki handlowe, wpisane do KRS przed 13 października 2019 r., na złożenie zgłoszenia mają pół roku od dnia uruchomienia rejestru - czyli do 13 kwietnia 2020 r. Dokonanie odpowiednich zgłoszeń w ustalonych terminach jest niezmiernie istotne, gdyż za niewywiązanie się z obowiązków grożą sankcje w wysokości nawet 1mln zł.

Podstawowymi, i jednymi z najważniejszych pytań, które nasuwają się przy omawianiu CRBR są: „kim faktycznie jest beneficjent rzeczywisty?” oraz „jak możemy go zidentyfikować?”.

Pomocny w niniejszej kwestii będzie art. 2 ust. 2 pkt. 1 u.p.p, który beneficjenta rzeczywistego definiuje jako osobę fizyczną lub osoby fizyczne:

 • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
 • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

A w przypadku osób prawnych - osobę fizyczną:

 • będącą udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym  spółki,
 • sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki,
 • sprawującą kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej właściwych dla jednostek dominujących uprawnień, o których mowa w ustawie o rachunkowości, lub
 • zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Tak więc, zgodnie z powyższymi przepisami - beneficjentem rzeczywistym nie zawsze będzie osoba zasiadająca w zarządzie lub główny udziałowiec, a z pozoru proste ustalenie instytucji beneficjenta rzeczywistego, w praktyce może okazać się znacznie bardziej skomplikowane.

Dodatkowe trudności mogą pojawić się również w przypadku cudzoziemców prowadzących spółki w Polsce, bowiem zgodnie z art. 61 u.p.p., zgłoszenia może dokonać jedynie osoba uprawniona do reprezentacji spółki, tj. osoba ujawniona w KRS jako uprawniona do reprezentacji spółki. Tym samym, pełnomocnicy spółki nie będą uprawnieni do zgłaszania informacji do CRBR. Ze względu na dużą liczbę podmiotów, których będzie dotyczył ten problem, można mieć nadzieję, iż przepisy zostaną znowelizowane i uzupełnione o brakujące pozycje. Nie warto jednak czekać ze zgłoszeniem spółki do rejestru do ostatniego momentu, lecz już na obecnym etapie przeanalizować strukturę organizacyjną podmiotu i dokonać zgłoszenia - tak, aby w razie wystąpienia jakichkolwiek komplikacji, uniknąć opóźnień oraz sankcji, które się z nimi wiążą.

 

Natalia Szymocha, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

ewa.pyrkosz|atatax.pl| |natalia.szymocha|atatax.pl