Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Sprawozdanie finansowe w formie JPK

2018-09-25

Z dniem 1 października 2018 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie o rachunkowości odnośnie formy sporządzania sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności oraz ich podpisywania i publikowania.

Tylko do końca września sporządzone i podpisane w tradycyjnej formie sprawozdania finansowe wraz z pozostałymi dokumentami (m.in. sprawozdaniem zarządu z działalności, sprawozdaniem z badania oraz uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego) mogą być składane do publikacji w formie skanów.

Nowelizacja wprowadza obowiązek sporządzania i publikowania sprawozdań finansowych jedynie w formie elektronicznej tj. w formie tzw. „jednolitego pliku kontrolnego” udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów (https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-e-sprawozdan).

Dla różnych rodzajów przedsiębiorców (dla jednostki małej, mikro i dużej) przewidziano osobne formy sprawozdań finansowych. Uwzględniają one uproszczenia, jakie mogą zostać zastosowane, a z drugiej strony umożliwiają zamieszczenie informacji uszczegóławiających, wynikających z potrzeb lub specyfiki jednostki. Co ciekawe, dla jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF nie opublikowano wzorów struktur logicznych, a więc jednostki te sporządzają sprawozdania finansowe w formie elektronicznej (PDF), ale na dotychczas wypracowanych formatach.

Pozostałe dokumenty podlegające publikacji wraz ze sprawozdaniem finansowym powinny być sporządzone w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zwracamy uwagę na fakt, iż przypadku przedsiębiorców podlegających badaniu sprawozdanie z badania zawierające opinię może być sporządzone wyłącznie w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez biegłego rewidenta

Zmiany te oznaczają, że nie będzie już konieczności przesyłania odrębnych egzemplarzy sprawozdania finansowego wraz z załącznikami w formie papierowej (skanu) do KRS i US.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwo Finansów liczy na to, że ujednolicona struktura sprawozdań finansowych m.in. ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, przez uproszczenie procedury składania sprawozdań oraz zmniejszenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców.

Anna Zielińska, konsultant, ATA Audit Sp. z o.o.

Masz pytania do autora?

a.zielinska|atafinance.pl| |a.zielinska|atafinance.pl