Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Projekt nowelizacji ustawy o KAS a korekta deklaracji

2018-09-03

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt Ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: KAS) oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje m.in.  zmiany w zakresie możliwości złożenia korekty deklaracji podatkowej.

Zgodnie z  przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projektem nowelizacji ustawy o KAS, jeśli po zakończeniu postępowania podatkowego prowadzonego w wyniku przekształcenia kontroli celno-skarbowej podatnik skoryguje deklarację, korekta ta nie wywoła skutków prawnych w zakresie, w jakim przewiduje ona cofnięcie ustaleń kontroli celno-skarbowej. O bezskuteczności takiej korekty organ będzie pisemnie informował składającego (art. 83 ust. 1c ustawy o KAS).

W myśl obecnie obowiązujących przepisów, podatnikom przysługuje uprawnienie do skorygowania deklaracji:

  • w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej w zakresie objętym kontrolą (art. 62 ust. 4);
  • w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli w zakresie objętym kontrolą (art. 82 ust. 3).

Co istotne,  zgodnie z art. 82 ust 4, uprawnienie do dokonania korekty deklaracji przysługuje nadal po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, jeżeli w wyniku tej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości albo organ uwzględnił złożoną korektę wdrażającą ustalenia kontroli. Takie rozwiązanie oznacza, że podatnik może dokonać korekty swojego zeznania stosownie do ustaleń organu, a  następnie ponownie skorygować deklarację w tym samym zakresie, nie uwzględniając wyniku kontroli. Wprowadzenie nowej regulacji ma takie sytuacje wykluczyć – korekta będzie traktowana jako ostateczna.

Odebranie podatnikom możliwości ponownego złożenia korekty może budzić wątpliwości. Przykładowo, ustalenia kontroli mogą dotyczyć przepisów, wobec których istnieje spór interpretacyjny.  Późniejsze ukształtowanie się pozytywnej dla podatnika linii orzeczniczej w tym zakresie nie będzie miało znaczenia z uwagi na brak  możliwości odwrócenia korekty.

W myśl uzasadnienia do projektu nowelizacji, celem zmian w art. 83 ustawy o KAS jest doprecyzowanie i uzupełnieni norm dotyczących zakończenia kontroli realizowanej w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów prawa podatkowego w przypadkach, w których istnieje konieczność wydania decyzji ustalających oraz wprowadzenie zapisu mającego na celu aby uprawnienie do skorygowania deklaracji nie było wykorzystywane do cofania ustaleń kontroli.

Na uwagę zasługuje również, że sam art. 83 ust. 1c sformułowany został w sposób mało precyzyjny, ponieważ mowa jest w nim o ponownej korekcie „po zakończeniu postępowania”, podczas gdy zgodnie z uzasadnieniem zmian powinien on wskazywać na kontrolę celno-skarbową.

Obecnie projekt nowelizacji ustawy o KAS znajduje się na etapie opiniowania. Jej ostateczna treść może różnić się od aktualnej wersji, jednak już teraz warto zapoznać się z planowanymi zmianami.

Anna Skórska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Masz pytania do autora?

Anna.skórska|atatax.pl| |Anna.skórska|atatax.pl