Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Obiekt budowlany spełniający kryteria budynku nie może być uznany za budowlę – wyrok TK z dn. 13 grudnia 2017 r., SK 48/15

2018-01-12

Dnia 13 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie o sygn. SK 48/15, zgodnie z którym  art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (zawierający definicję legalną budowli) w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, jest niezgodny z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych, wywodzoną z art. 84 w związku z art. 217, w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Tym samym, w ocenie Trybunału Konstytucyjnego, w sytuacji, w której obiekt budowlany spełnia przesłanki do uznania go za budynek, to niedopuszczalnym jest zakwalifikowanie go jako budowli w rozumieniu przywołanych wyżej przepisów.

Warto zauważyć, iż orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest rezultatem skargi konstytucyjnej złożonej przez spółkę z branży telekomunikacyjnej z 2015 r.  Przedmiotem sporu była kwestia właściwego opodatkowania kontenerów telekomunikacyjnych, będących częścią stacji nadawczych. Spółka argumentowała, iż kontenery mają wewnątrz skomplikowane i wartościowe urządzenia nadawcze, a tym samym winny być na potrzeby podatku od nieruchomości sklasyfikowane jako budynki. Natomiast organy podatkowe odpowiednio kwalifikowały te obiekty jako budowle.

Tym samym, kwota nałożonego na spółkę podatku była wielokrotnie wyższa od tej, która byłaby naliczona, gdyby obiekty te potraktowano jak budynki. Spółka bezskutecznie walczyła z organami w wielu instancjach, również przegrała przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który wskazał że za kwalifikacją kontenerów, jako budowli przemawia ich przeznaczenie oraz wypełnienie tych obiektów właśnie tymi urządzeniami, przez co tracą one cechy budynku i należy je opodatkować na zasadach właściwych dla budowli.

Przedmiotowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest istotny dla przedsiębiorców, którzy w przeszłości deklarowali wyższy podatek od nieruchomości od budowli, spełniających kryteria budynków.

Wyrok TK daje możliwość podatnikom wnioskowania o wznowienia postępowań zakończonych ostatecznymi rozstrzygnięciami organów podatkowych i sądów administracyjnych (termin na złożenie wniosku o wznowienie postępowania wynosi 30 dni od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw, a w przypadku postępowań przed sądem administracyjnym termin ten wynosi 3 miesiące od tego dnia).

Ogłoszenie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw nastąpiło 27 grudnia 2017 r.

 

Rafał Mielko, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.