Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Projekt zmian w zakresie dokumentacji TP

2018-08-08

Ministerstwo Finansów nie daje chwili wytchnienia podatnikom. Prace nad dokumentacjami podatkowymi w nowej wersji (po zmianach, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku) w wielu podmiotach nadal trwają, a już warto przygotować się na kolejne duże zmiany w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowych.

Nowa definicja podmiotów powiązanych

Projekt ustawy z dnia 15.07.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza definicję „podmiotów powiązanych”. Zgodnie z definicją przewidzianą w nowelizacji ustawy o PIT oraz ustawy o CIT przez „podmioty powiązane” należy rozumieć:

 1. podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
 2. podmioty, na które znaczący wpływ wywiera:
  • ten sam inny podmiot, lub
  • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
 3. spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
 4. podatnika i jego zagraniczny zakład.

Nowe progi transakcyjne i grupowanie transakcji

Kolejną znaczącą zmianą w zakresie cen transferowych, ma być zmiana progów transakcyjnych. O obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej będzie decydować nie jak do tej pory wysokość przychodów (lub kosztów), lecz wartość transakcji należących do danej kategorii transakcji:
 

Kategoria transakcji

Próg transakcyjny

1. Rzeczowe aktywa obrotowe

2. Środki trwałe

3. Finansowanie dłużne

4. Poręczenie lub gwarancja

10.000.000 PLN

5. Wartości niematerialne i prawne

6. Usługi

7. Środki trwałe (w tym najem, dzierżawa, leasing)

8. Wartości niematerialne i prawne (w tym licencje)

9. Przypisanie dochodu do zakładu

zagranicznego

10. Inne transakcje

2.000.000 PLN

Warto również w tym miejscu wskazać, że projektowane zmiany przewidują nieznaczną modyfikację progów transakcyjnych dla transakcji z podmiotami posiadającymi miejsce zamieszkania, siedzibę, lub zarząd w tzw. raju podatkowym. Progi dla transakcji z tego rodzaju podmiotami obecnie wynoszą 20.000 EUR, a projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz ustawy o CIT zakłada ich podwyższenie do kwoty 100.000 PLN.

Podmioty wyłączone z obowiązku sporządzenia dokumentacji

Projekty ustaw przewidują zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowych dla określonych rodzajów transakcji, tj., dla:

 • transakcji objętych decyzją w sprawie cen transferowych (uprzednie porozumienie cenowe),
 • transakcji, których wartość w całości trwale nie stanowi przychodu, albo kosztu uzyskania przychodu,
 • transakcji między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową,
 • gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,
 • transakcji, w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego,
 • określonych transakcji między grupą producentów rolnych wpisaną do wskazanych rejestrów, a jej członkami.

Obecnie projekt jest na etapie uzgodnień resortowych. Wejście w życie nowych regulacji planowane jest na 1 stycznia 2019 r.

Małgorzata Kierczak, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Masz pytania do autora?

malgorzata.kierczak|atatax.pl| |malgorzata.kierczak|atatax.pl