Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Ulga na złe długi w PIT i CIT

2018-10-29

W ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych planowane jest wprowadzenie nowego, korzystnego rozwiązania dla przedsiębiorców, których kontrahenci nie regulują w terminie swoich zobowiązań. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, w którym zaproponowano wprowadzenie ulgi na złe długi. Ta propozycja została skonstruowana na wzór ulgi z ustawy o VAT i ma na celu wzmocnienie pozycji wierzyciela.

Zaproponowane rozwiązanie znajdzie zastosowanie w przypadku nieuregulowania przez dłużnika swojego zobowiązania w ciągu 120 dni od upływu terminu płatności wskazanego na fakturze lub w umowie. Brak płatności we wskazanym powyżej terminie umożliwi wierzycielowi obniżenie podstawy opodatkowania (bądź też zwiększenie straty podatkowej).

Po stronie dłużnika natomiast powstanie obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania o nieuregulowaną kwotę. Przy czym należy zaznaczyć, że nie będzie miało znaczenia, czy wcześniej suma zadłużenia zaliczona została do kosztów uzyskania przychodów, albo na przykład stanowiła zakup towaru, bądź środka trwałego.  Projekt nie rozstrzyga jednak czy ulga na złe długi w PIT i CIT ma dotyczyć wartości netto czy brutto. Warto przypomnieć, że już w uchwale z 11 czerwca 2012 r. (sygn. akt I FPS 3/11) Naczelny Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, że wierzytelnością winna być kwota brutto.

Skorzystanie z ulgi przez wierzyciela możliwe będzie po spełnieniu trzech poniższych warunków łącznie:

  • dłużnik i wierzyciel nie będą mogli być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  • od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie będą mogły upłynąć 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostanie wystawiona faktura (rachunek) lub zostanie zawarta umowa;
  • wierzyciel oraz dłużnik będą
    • podatnikami podatku dochodowego mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
    • podatnikami podatku dochodowego niemającymi miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskującymi dochody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem zagranicznego zakładu, a wierzytelność lub zobowiązanie powstało w wyniku transakcji handlowej w rozumieniu ustawy o terminach zapłaty, dokonanej za pośrednictwem tego zagranicznego zakładu i z której przychód lub koszt uzyskania przychodu został przypisany do tego zagranicznego zakładu.

Projekt ustawy jest aktualnie w fazie konsultacji. Planowana data wejścia w życie to 1 stycznia 2020 r.

 

Magdalena Walczyńska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

magdalena.walczynska|atatax.pl| |magdalena.walczynska|atatax.pl