Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Zmiany w leasingu od 2019 – MSSF 16

2018-07-30

Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dotyczące leasingu – MSSF 16. Skutkiem czego leasing operacyjny nie będzie już ujmowany przez leasingobiorców stosujących standardy MSR/MSSF pozabilansowo.

Pozostało więc niewiele czasu na analizy zawartych umów leasingowych, ale również umów najmu, dzierżawy oraz innych, które mogą spełniać kryteria leasingu według nowego standardu. Według MSSF 16 umowa leasingu to umowa, która gwarantuje korzystającemu prawo do sprawowania kontroli nad używaniem zidentyfikowanego składnika aktywów przez okres czasu w zamian za opłaty.

W rezultacie, nowy standard spowoduje, że niezależnie od rodzaju umowy leasingu (operacyjny, czy finansowy) leasingobiorcy będą zobowiązani ujmować w aktywach prawo do użytkowania danego przedmiotu leasing, a po stronie pasywów - zdyskontowaną wartość przyszłych płatności z uwzględnieniem ewentualnego wykupu przedmiotu umowy. Zamiast ujmowania opłat leasingowych, koszty umów leasingowych będą uwzględniane poprzez amortyzację liniową lub na podstawie innej systematycznej metody lepiej odzwierciedlającej sposób rozłożenia w czasie korzyści czerpanych przez użytkownika. Amortyzacja praw do użytkowania i odsetki od tego zobowiązania będą wykazywane w rachunku zysków i strat leasingobiorcy.

MSSF 16 pod pewnymi warunkami dopuszcza uproszczone podejścia do umów krótkoterminowych zawartych na okres do 12 miesięcy oraz umów, których przedmioty mają niską wartość (rekomendacja Komitetu wskazuje maksymalną kwotę $ 5,000 w momencie zawarcia umowy leasingu). W takim wypadku korzystający może nie stosować wymagań zawartych w MSSF 16 dotyczących ujmowania, wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym krótkoterminowych umów leasingu.

Zmianę standardu w znacznym stopniu odczują spółki sektora TSL, leasingujące aktywa o wysokiej wartości takie jak: flota lotnicza, pociągi, statki, nieruchomości, ciągniki i naczepy . Zgodnie z obecnie obowiązującymi wytycznymi nie ma nacisku na wydzielenie usługi od leasingu operacyjnego ponieważ nie wpływa to znacząco na ujęcie rachunkowe.

Problematyczne może być również ustalenie prawidłowych wartości samego leasingu. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że usługi leasingodawców przybierają formę kompleksowego świadczenia, obejmującego również usługi ubezpieczenia, serwisu itp. Wejście w życie regulacji nowego standardu MSSF 16 spowoduje konieczność dokonania rozdzielenia tych świadczeń.

 

Nowe rozwiązania MSSF 16  w zakresie prezentowania opłat leasingowych i schematu ich rozpoznawania w ramach nowego standardu, przyczynią się do pogorszenia wskaźnika dźwigni finansowej, spadku efektywności oraz wzrostu sumy bilansowej.  Z drugiej strony, wzrośnie wskaźnik EBITDA, ponieważ spółki zamiast kosztów najmu rozpoznają koszty amortyzacji oraz EBIT, gdyż cześć kosztów związanych z umową leasingu będzie prezentowana w kosztach finansowych. Z dostępnych na rynku wyników badań statystycznych wynika, , że średni wzrost zadłużenia oraz EBITDA w branży TSL wyniosą odpowiednio 24% i 20%. Regulacje mogą zatem istotny wpływ na umowy z różnymi interesariuszami, takimi jak banki (kowenanty zawierane w umowach kredytowych), pożyczkodawcy (ratingi kredytowe oraz koszty pożyczek), inwestorzy (zmiany zachowań na rynkach finansowych). Można przypuszczać, że w przyszłości czynniki te mogą odgrywać dużą rolę przy wyborze rodzaju finansowania przez firmy.

 

Michał Drzastwa, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Masz pytania do Autora?

michal.drzastwa|atatax.pl| |michal.drzastwa|atatax.pl