Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Podmioty powiązane występować będą o interpretacje grupowe

2018-04-26

W sytuacji chęci zabezpieczenia skutków podatkowych poprzez interpretację indywidualną, zgodnie z planami Ministerstwa Finansów podatnicy będą musieli wystąpić o wydanie interpretacji grupowych wraz z innymi podmiotami powiązanymi biorącymi udział w transakcji. Zakres prezentowanych informacji w opisie stanu faktycznego będzie znacznie szerszy niż w dotychczasowych wnioskach. Dodatkowo projektowane przepisy przewidują m.in. konieczność wyceny korzyści osiąganych przez podmioty w wyniku przeprowadzenia transakcji oraz uzupełnienia opisów stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych w dotychczas wydanych interpretacjach pod rygorem wygaśnięcia interpretacji podatkowych.

Instytucja interpretacji indywidualnych, mimo wprowadzanych w ostatnich latach zmian, w dalszym ciągu cieszy się wśród podatników dużą popularnością. W samym tylko I kwartale 2018 r. Krajowa Informacja Skarbowa wydała ok. 6 tysięcy interpretacji indywidualnych. Jak przypomniano w uzasadnieniu do nowelizacji, interpretacja indywidualna daje podatnikowi de facto gwarancję braku negatywnych konsekwencji w sytuacji, gdy zastosuje się on do niej. Niemniej fiskus zaobserwował, że moc ochronna interpretacji bywa nadużywana. Często zdarza się, że uczestnicy łańcucha zdarzeń, w ramach np. przekształceń, mającego na celu optymalizację podatkową występują pojedynczo o indywidualne interpretacje – w takim przypadku KIS nie ma możliwości całościowej oceny planowanego łańcucha zdarzeń i roli poszczególnych podmiotów w nim uczestniczących. Wprawdzie Ordynacja Podatkowa w obecnym brzmieniu przewiduje możliwość wystąpienia z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, wybór ten jest jednakże fakultatywny.

Rozwiązaniem powyższego problemu mają być, przynajmniej w teorii, interpretacje wydawane na podstawie wniosków grupowych.

Zgodnie z proponowanym brzmieniem przepisów, w przypadku gdy stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmować będzie transakcje lub inne czynności z udziałem podmiotu krajowego, podmiotu zagranicznego lub podmiotu, który ma stać się podmiotem krajowym lub podmiotem zagranicznym, interpretacja indywidualna wydawana będzie wyłącznie na wniosek złożony wspólnie przez te podmioty krajowe i podmioty zagraniczne (podmioty powiązane). W przypadku tzw. wniosku grupowego rozszerzony będzie względem „tradycyjnych” wniosków zakres informacji, które zawrzeć należy opisując stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca wskazać będzie bowiem musiał m.in. główne uzyskane i oczekiwane korzyści wynikające bezpośrednio i pośrednio z transakcji i innych czynności, a także transakcje i inne czynności, od których uzależnione jest bezpośrednio bądź pośrednio osiągnięcie ww. korzyści. Nadto, zobowiązany będzie także do podania wartości przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub prawa majątkowego objętych wnioskiem, jeśli ich wartość rynkowa lub nominalna na dzień złożenia wniosku grupowego wyniesie łącznie minimum 10 milionów złotych. W takim przypadku podatnik będzie musiał również skwantyfikować ww. korzyści. Jeśli dokonana przez podatnika „wycena” korzyści bądź wartości przedsiębiorstwa, jego części lub prawa majątkowego odbiegać będzie o co najmniej 25% od wartości rzeczywistych, uzyskana interpretacja pozbawiona będzie funkcji ochronnej.

W myśl planowanej nowelizacji podatnicy w ciągu 6 miesięcy od daty jej wejścia w życie będą mieć możliwość aktualizacji uzyskanych wcześniej interpretacji indywidualnych, których przedmiotem był stan faktyczny czy też zdarzenie przyszłe objęte obecnie dyspozycją zmienionych przepisów (tj. dotyczących transakcji między powiązanymi podmiotami), uzupełniając odpowiednio przedstawiony uprzednio stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Brak przekazania informacji skutkować ma wygaśnięciem wcześniej wydanej podatnikowi interpretacji indywidualnej. W przypadku podatników, którzy w dalszym ciągu korzystają z ochrony uzyskanej w drodze wydanych im na starych przepisach interpretacji a objętych dyspozycją omawianej regulacji rozwiązane takie wydaje się być skrajnie niekorzystne.

Przepisy wejść mają w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia. Na chwilę obecną projekt zmian znajduje się w fazie konsultacji społecznych.

 

Barbara Otrzonsek, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.