Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Najwyższy czas na nowe inwestycje

Prace nad ustawą o wspieraniu nowych inwestycji nabierają tempa. W grudniu 2017 r. zakończono proces konsultacji, na początku marca, projekt zaakceptowany został przez Radę Ministrów, a już 20 marca odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy. Można więc przypuszczać, że w kwietniu ustawa zostanie podpisana przez Prezydenta.

Podobnie, jak obecnie obowiązujące rozwiązania o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, projekt ustawy zakłada zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, dochodów z działalności gospodarczej określonej w wydawanej decyzji o wsparciu. Przy czym, przedsiębiorcy, w przeciwieństwie do obecnych przepisów, nie będą ograniczeni koniecznością inwestowania jedynie w wyodrębnionych strefach, stąd też projektodawcy liczą na aktywizację gospodarczą całego kraju.

Sposób ustalania wysokości przydzielanego zwolnienia uregulowany zostanie w odpowiednim akcie wykonawczym do ustawy – rozporządzeniu Rady Ministrów. Zgodnie z jego projektem, przedsiębiorca-inwestor, ubiegający się o wydanie decyzji o wsparciu, będzie zobligowany do spełnienia kryterium wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji:

Stopa bezrobocia w powiecie, w którym planowana jest inwestycja, w stosunku do krajowej przeciętnej stopy bezrobocia

Wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji

0% - 60%

Co najmniej 100 mln zł

60% - 100%

Co najmniej 80 mln zł

100% - 130%

Co najmniej 60 mln zł

130% - 160%

Co najmniej 40 mln zł

160% - 200%

Co najmniej 20 mln zł

200% - 250%

Co najmniej 15 mln zł

Ponad 250%

Co najmniej 10 mln zł

 

Co niezmiernie istotne, powyżej przedstawione progi kosztów inwestycji podlegać będą istotnej redukcji:

Kryterium redukcji

Wysokość redukcji wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji

Inwestycja w zakresie nowoczesnych usług dla biznesu oraz prac B+R

80%

Mikroprzedsiębiorcy

98%

Mali przedsiębiorcy

95%

Średni przedsiębiorcy

80%

 

Wysokość zwolnienia podatkowego obliczana będzie:

  • jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i poniesionych kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, lub też

  • iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników powiększone o składki opłacane przez pracodawcę.

 

Poza wskazanymi korzyściami podatkowymi, projekt zakłada również grupę benefitów, które ułatwiać będą prowadzenie nowych inwestycji przedsiębiorcom. Wśród nich wyróżnić należy:

  1. udostępnienie przedsiębiorcom składników mienia, koniecznych do prowadzenia inwestycji;

  2. świadczenie nieodpłatnych usług informatycznych;

  3. pomoc w kontaktach z administracją publiczną;

  4. współpraca w zakresie uwzględniania procesu kształcenia dla potrzeb rynku pracy;

  5. prowadzenie działań promujących działalność gospodarczą i nowe inwestycje.

Projekt zakłada, iż nowe regulacje wejdą w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy. Będziemy na bieżąco informować Państwa o postępie procesu legislacyjnego.

 

Daniel Więckowski, Doradca podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.