Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Wiążąca Informacja Stawkowa – nowe narzędzie ochrony dla podatników

2018-12-31

Obecnie wielu podatników ma problem z określeniem właściwej stawki podatku VAT dla sprzedawanych towarów bądź świadczonych usług. By rozwiać pojawiające się w tym zakresie wątpliwości, podatnicy zwracają się o opinię klasyfikacyjną do Głównego Urzędu Statystycznego, która jednak nie ma charakteru wiążącego i nie chroni podatnika w ewentualnych sporach z organami podatkowymi.

Pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek VAT ma zapewnić podatnikom nowa instytucja - Wiążąca Informacja Stawkowa (dalej: WIS), wydawana w formie decyzji przez wyznaczonego dyrektora izby administracji skarbowej, na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, WNT albo świadczenia usług. WIS wydawana będzie na wniosek podatnika posiadającego NIP lub zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Otrzymana przez podatnik decyzja zawierać będzie:

  • opis towaru albo usługi będącej przedmiotem decyzji;
  • klasyfikację towaru według CN albo usługi według PKWiU;
  • stawkę podatku właściwą dla towaru lub usługi.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, WIS będzie wiążąca dla organów podatkowych względem podatnika, dla którego została wydana i w odniesieniu do konkretnego towaru bądź usługi, których dotyczy. W konsekwencji, organ nie będzie mógł kwestionować wysokości stawki podatkowej stosowanej przez podatnika w oparciu otrzymaną WIS – przy założeniu, że dany towar odpowiada opisowi zawartemu we wniosku o jej wydanie.  

Co ważne, każdy podatnik będzie mógł powołać się na daną WIS, jeśli jego towar bądź usługa, będzie odpowiadać charakterystyce wskazanej we wniosku złożonym przez inny podmiot. W takiej sytuacji, zastosowanie się do WIS nie może szkodzić podatnikom – nie będą zatem wobec nich prowadzone postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a także nie będą naliczane odsetki za zwłokę.

Warto podkreślić, że decyzja wygaśnie z mocy prawa, w przypadku zmiany przepisów VAT, które dotyczą bezpośrednio towaru albo usługi, będących przedmiotem WIS, jeśli nowelizacja ta spowoduje niezgodność decyzji z nowymi przepisami (na przykład w razie zmiany stawki VAT na określony towar).

Zgodnie z nowelizacją, w zakresie objętym WIS, nie będą wydawane interpretacje podatkowe. Wniosek podlegać będzie opłacie w wysokości 40 zł, a jego wzór zostanie ustalony w drodze rozporządzenia Ministra Finansów. Organ z kolei, wyda WIS bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Uzyskanie WIS będzie możliwe już od 1 kwietnia 2019 roku, jednak tylko w odniesieniu do transakcji dokonywanych od 1 stycznia 2020 r. Ponadto, w celu ułatwienia dostępu do wydawanych decyzji planowane jest stworzenie Bazy WIS, w której - po usunięciu danych wrażliwych - zamieszczane będą decyzje.

Anna Skórska, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Masz pytania do autora?

anna.skorska|atatax.pl| |anna.skorska|atatax.pl