Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Podatek u źródła - nowe obowiązki płatnika

2018-12-07

Zakres zmian w nowelizowanych ustawach podatkowych objął również obowiązki płatnika podatku u źródła. Przepisy, które wejdą w życie od 2019 r., znacznie rozszerzą obowiązki nałożone na płatników, dodatkowo, skutkować będą zwiększeniem ryzyka podatkowego, obciążającego krajowych przedsiębiorców.

Istota dodatkowych obowiązków płatnika uzależniona będzie od tego, czy łączna kwota wypłaconych wartości pieniężnych z tytułu należności podlegających podatkowi u źródła, mi. in. odsetek od pożyczek, niektórych usług niematerialnych, czy dywidend, przekroczy w roku podatkowym próg 2 000 000 zł.

Niemniej, sytuacja płatników dokonujących wypłat poniżej wskazanego progu, również ulegnie zmianie. Jak do tej pory, możliwość zastosowania stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, bądź też zwolnienie z obowiązku potrącenia podatku u źródła, możliwa będzie pod warunkiem posiadania ważnego certyfikatu rezydencji. Dodatkowo jednak, płatnik zobowiązany będzie przeprowadzić, przy zachowaniu należytej staranności, weryfikację możliwości zastosowania niższych stawek.

Przekroczenie progu 2 000 000 zł wiązać się będzie z obowiązkiem wpłacenia na rachunek właściwego organu podatku od kwoty przewyższającej 2 000 000 zł, z uwzględnieniem stawek podatkowych przewidzianych
w ustawach PIT lub CIT. W rezultacie, zastosowanie stawki wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, czy też zastosowanie zwolnienia będzie wykluczone.

Ustawodawca przewidział jednak wyjątki od obowiązku poboru podatku według stawek krajowych. Wiązać się to jednak będzie z dodatkowymi obowiązkami formalnymi dla płatnika. Chcąc zastosować stawkę podatku wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, bądź też zwolnienie z podatku u źródła, płatnik, przed dokonaniem płatności zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, potwierdzającego, że:

1) posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;

2) po przeprowadzeniu weryfikacji warunków zastosowania obniżonej stawki podatku albo zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów prawa podatkowego, nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składać będzie kierownik jednostki w rozumieniu ustawy
o rachunkowości. Złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie skutkowało, tym że organ podatkowy nałoży na podatnika dodatkowe zobowiązanie w wysokości 10% podstawy opodatkowania należności,
w stosunku do której płatnik zastosował niższą stawkę podatku lub gdy wymagany podatek nie został w ogóle pobrany. Stawka może zostać podwyższona do 20% jeżeli podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 000 000 zł – w zakresie nadwyżki ponad tę kwotę lub nie upłynęło 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym podatnikowi lub płatnikowi doręczono ostateczną decyzję w zakresie kwoty stanowiącej podstawę ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego lub strona nie przedłożyła organowi podatkowemu dokumentacji podatkowej. 30% stawka jest stosowana po łącznym spełnieniu pierwszej i trzeciej przesłanki.

Drugim wyjątkiem od poboru podatku według stawek określonych w PIT lub CIT jest uzyskanie opinii od organu podatkowego o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych na rzecz podatnika tzw. opinia o stosowaniu zwolnienia. Opinia będzie miała zastosowanie m. in. do należności z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych. Wniosek o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia składany będzie w formie elektronicznej. Opinia zostanie wydawana na czas określony wynoszący 36 miesiące, a opłata za jej wydanie to 2 000 zł.

Ustawa nakłada na płatników obowiązek składania deklaracji IFT-1 (dla osób fizycznych) lub IFT-2 (dla osób prawnych) dotyczącej informacji o wysokości przychodu uzyskanego na terytorium Polski przez nierezydenta podatkowego. Dodatkowo płatnik został zobowiązany do zawiadomienia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o wartości i rodzaju wypłat lub pozostawionych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych w danym roku podatkowym nieprzekraczających łącznie 2 000 000 zł. W zawiadomieniu należy uwzględnić dane identyfikujące podatnika.

 

Jeżeli płatnik wpłacił podatek od sumy ponad 2 000 000 zł z własnych środków, w związku z czym poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku, to zgodnie z nowymi regulacjami może złożyć wniosek o zwrot podatku.
Do wniosku należy dołączyć w szczególności:

1) certyfikat rezydencji podatnika;

2) dokumentację dotyczącą przelewów bankowych lub inne dokumenty wskazujące na sposób rozliczenia lub przekazania należności objętych wnioskiem;

3) dokumentację dotyczącą zobowiązania do wypłaty należności;

4) dokumentację wskazującą na ustalenia umowne, z powodu których płatnik wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku.

Prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwrot podatku będzie przysługiwało również podatnikowi. W myśl ustawy, do wniosku składanego przez podatnika należy dołączyć dokumenty wskazane powyżej w pkt 1, 2 i 3 oraz:

1) oświadczenie podatnika, że w odniesieniu do czynności, w związku z którą składany jest wniosek o zwrot podatku, podatnik jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek podatkowy, a także oświadczenie podatnika,
że podatnik albo jego zagraniczny zakład jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności;

2) oświadczenie podatnika, że prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju miejsca zamieszkania podatnika dla celów podatkowych, z którą wiąże się uzyskany przychód;

3) uzasadnienie wnioskodawcy, że spełnione są warunki będące przedmiotem oświadczeń wymienionych
w poprzednich punktach.

Zwrot podatku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwrot podatku.

 

 

Magdalena Walczyńska, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

magdalena.walczynska@atatax.pl