Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Podatek od sprzedaży detalicznej

2016-02-25

Ministerstwo Finansów opublikowało w bieżącym miesiącu długo oczekiwany przez branżę handlową projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie najważniejszych punktów projektu tej ustawy.

Przedmiot i podmiot opodatkowania
Projekt zakłada objęcie nowym podatkiem przychodowym sprzedaży detalicznej, rozumianej jako odpłatne zbywanie towarów w lokalu przedsiębiorstwa, na podstawie umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa a także w innych przypadkach, o ile nabywca jest konsumentem, a wydanie towaru nastąpi na terytorium Polski. Podatnikami nowego podatku są sieci handlowe oraz sprzedawcy detaliczni niewchodzący do sieci handlowych.

Podstawa opodatkowania oraz stawki podatku
Podstawą opodatkowania, zgodnie z przedstawionym projektem ustawy, ma być przychód ze sprzedaży detalicznej, pod pojęciem którego ustawodawca rozumie wszystko, co stanowi zapłatę (zarówno otrzymaną, jak i tę, którą sprzedawca ma dopiero otrzymać), z wyłączeniem podatku od towarów i usług.

Stawki podatku natomiast mają być uzależnione od tego, czy przychód osiągany został w dni robocze czy też w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta), a także od jego wartości. Skala podatkowa podatku od sprzedaży detalicznej wyglądać ma następująco:

rodzaj sprzedaży

wysokość przychodu

stawka podatku

sprzedaż w dni robocze

do 300 000 000 zł

0,7 %

nadwyżka ponad 300 000 000 zł

1,3 %

sprzedaż w dni wolne od pracy

do 300 000 000 zł

1,3 %

nadwyżka ponad 300 000 000 zł

1,9 %

Jednocześnie projekt ustawy przewiduje zwolnienie z opodatkowania sprzedaży detalicznej do wysokości 1,5 mln złotych miesięcznie. Opodatkowaniu podlegać ma jedynie nadwyżka przychodu ponad tą kwotę.

W projekcie ustawy zawarto także zwolnienie wybranych przychodów aptek, m.in. ze sprzedaży leków czy też wyrobów medycznych refundowanych.

Pobór podatku, deklaracje
Sprzedawcy zobowiązani będą do obliczania i wpłacania, na rachunek właściwego urzędu skarbowego, podatku do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. W tym terminie zobowiązani oni będą także do składania deklaracji o wysokości podatku.

Natomiast w przypadku sieci handlowych obowiązek obliczania, pobierania i wpłacania podatku spoczywać ma na franczyzodawcach. Podmioty wchodzące w skład sieci handlowej ponosić mają solidarną odpowiedzialność, przy czym odpowiedzialność danego sprzedawcy detalicznego (niebędącego franczyzodawcą) ograniczać się ma do podatku przypadającego na zrealizowaną przez niego sprzedaż. Sprzedawca taki informować ma do 20 dnia miesiąca franczyzodawcę o zrealizowanej w uprzednim miesiącu sprzedaży, by ten z kolei mógł do 25 dnia miesiąca wpłacić podatek i złożyć deklarację do właściwego urzędu skarbowego. Jednocześnie ustawa nakłada na franczyzodawcę obowiązek składania do końca miesiąca, w którym zapłacił on podatek, informacji do urzędu skarbowego oraz do sprzedawców detalicznych o części podatku przypadającej na danego sprzedawcę.

Wejście w życie
Ustawa ma wejść w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. Wyjątkiem będzie dotyczący sprzedaży dokonywanej przez sprzedawcę z siedzibą poza granicami RP art. 11, który wejść ma w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej wzbudził liczne kontrowersje i zgodnie z najnowszymi zapowiedziami partii rządzącej możliwe jest, że do proponowanego brzmienia ustawy naniesione zostaną liczne poprawki. Nie zmienia to jednakże faktu, iż podatnicy objęci nową daniną zobowiązani będą nie tylko do terminowego uiszczania podatku, ale i do dopełniania licznych obowiązków informacyjnych.