Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw międzynarodowych od stycznia 2016 r.

2016-01-28

W sierpniu ubiegłego roku informowaliśmy o projekcie zmian w zakresie dokumentacji cen transferowych, wynikających z konieczności wdrożenia kodeksu postępowania w zakresie dokumentacji podatkowej, ogłoszonego w Rezolucji Rady UE oraz wytycznych OECD. W dniu 23 listopada 2015 r. ogłoszona została ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1932) , nowelizująca m.in. przepisy w zakresie cen transferowych. Choć pierwotnie postulowano, by całość zmian weszła w życie już z początkiem 2016 r., ostatecznie wejście w życie większości z nich odsunięto jednak na rok 2017.

Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r. przepisy dotyczą raportowania i stanowią implementację zaleceń w ramach działań BEPS (Base Erosion Profit Shifting). Art. 27 ust. 6 ustawy o CIT nakłada na wybrane, duże podmioty działające globalnie dodatkowe obowiązki administracyjne. Dotyczą one podmiotów, które:

1) spełniają kryteria jednostki dominującej oraz nie spełniają kryteriów jednostki zależnej, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,

2) są jednostką konsolidującą sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

3) posiadają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład lub jedną lub więcej jednostek zależnych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,

4) których skonsolidowane przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium, przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 750 000 000 euro

W ramach dodatkowych wymogów wprowadzono obowiązek przekazywania do urzędu skarbowego sprawozdania według wzoru, który w drodze rozporządzenia określić ma Minister Finansów. o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności, jednostek zależnych i zagranicznych zakładów należących do grupy kapitałowej, w roku podatkowym, w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego podmiotu krajowego, za który jest składane sprawozdanie. Sprawozdanie to, dotyczące tzw. raportowania według krajów (country-by-country reporting), ma być dla fiskusa źródłem informacji na temat działania przedsiębiorstwa wielonarodowego w różnych jurysdykcjach podatkowych i służyć ma do analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transakcyjnych, wymiany informacji z właściwymi władzami państw obcych jak i ułatwienia podatnikom sporządzenia poprawnego sprawozdania.

Z przepisów przejściowych do ustawy nowelizującej wynika, że regulacje dotyczące obowiązków sprawozdawczych stosuje się od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2015 r. Jednocześnie ustawodawca wskazał, że sprawozdanie za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2015 r., ale nie później jednak niż przez 1 stycznia 2017 r., złożyć będą musiały te podmioty, których skonsolidowane przychody w rozumieniu ustawy o rachunkowości osiągnięte na terytorium Polski i poza jej granicami przekroczą w tym roku podatkowym (a nie w poprzednim)) równowartość 750 mln euro (przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych trzech warunków wskazanych w art. 27 ust. 6 ustawy CIT).

Podatnicy, którzy spełnią ustawowe przesłanki do objęcia ich obowiązkiem sprawozdawczym, pierwsze ze sprawozdań złożyć będą musieli najwcześniej w terminie do końca 2017 r. Nie jest więc zaskoczeniem, że rozporządzenie wykonawcze określające wzór sprawozdania na dzień publikacji niniejszego artykułu nie zostało jeszcze przez Ministra Finansów opublikowane.