Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Nowa stawka CIT dla małych podatników

2016-07-29

Trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowela ta m.in. obniżyć ma stawkę podatku CIT dla wybranych podatników z 19% do 15%.

Zgodnie z projektem ustawy, niższą stawką objęci mają zostać:

  • mali podatnicy, tj. podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro (przy czym przeliczenia dokonuje się według średniego kursu NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. złotych),
  • podatnicy rozpoczynający działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Z powyższego przepisu nie będą mogły profitować podatkowe grupy kapitałowe. Ponadto, przepisu nie będzie można stosować do podatników utworzonych m.in.:

  • w wyniku przekształcenia, połączenia, podziału, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę,
  • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, spółki niebędącej osobą prawną,

w roku podatkowym, w którym podatnik tak utworzony rozpoczął działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

W uzasadnieniu do ustawy wskazano, że w obecnie obowiązujących przepisach brak jest preferencyjnej stawki podatku CIT, w przeciwieństwie do podatku PIT, gdzie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają możliwość wyboru stawki liniowej, czy też uproszczonych, zryczałtowanych form opodatkowania (ryczałt, karta). Wprowadzenie obniżonej stawki CIT dla małych podatników wpływać ma na ich konkurencyjność względem większych, często działających na skalę międzynarodową podmiotów, mających większe możliwości pozyskiwania środków na rozwój i inwestycje.

Wziąwszy pod uwagę „dwupoziomowość” opodatkowania osób prawnych – tj. raz na poziomie samej spółki, a raz – osiąganych przez jej wspólników dochodów z tytułu udziału w tejże spółce – wprowadzenie obniżonej stawki skutkować będzie obniżeniem efektywnego opodatkowania z ok. 34,39% do 31,15%, co jednakże w dalszym ciągu znacznie przewyższać będzie możliwą w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej stawkę liniową podatku PIT wynoszącą 19%.

 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.