Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Możliwość rozliczania strat przez członka podatkowej grupy kapitałowej

2016-04-27

Po upływie okresu obowiązywania umowy podatkowej grupy kapitałowej, bądź po utracie statusu podatkowej grupy kapitałowej, podmioty wchodzące w jej skład uprawnione są do rozliczania strat poniesionych przed utworzeniem takiej grupy, w najbliższych pięciu kolejno po sobie następujących latach – potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 13 kwietnia 2016 r., sygn. IBPB-1-1/4510-49/16/BK.

Najważniejszą zaletą podatkowej grupy kapitałowej jest możliwość rozliczenia przez wchodzące w jej spółki, które osiągają dochód, strat podatkowych poniesionych przez inne tworzące grupę spółki, i to już w roku poniesienia straty. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej straty i dochody jej członków są bowiem sumowane, a uzyskany wynik stanowi podstawę opodatkowania. Podatnikiem podatku dochodowego jest wtedy podatkowa grupa kapitałowa, nie zaś jej członkowie oddzielnie. Korzyści można upatrywać również w możliwości „przerzucania” dochodu między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową (przepisy dotyczące szacowania dochodu w przypadku przerzucania dochodów nie mają zastosowania w przypadku świadczeń między podmiotami tworzącymi podatkową grupę kapitałową), a także braku 19% zryczałtowanego podatku od dywidend i innych przychodów z tytuły udziału w zyskach spółek zależnych tworzących podatkową grupę kapitałową, czy wreszcie - uproszczeniu i usprawnieniu rozliczeń podatkowych (deklaracje i zeznania podatkowe składa tylko jeden podmiot). Jednocześnie, utworzenie podatkowej grupy kapitałowej ma pewne wady – ustawodawca przewidział szereg obostrzeń związanych z jej utworzeniem i funkcjonowaniem. Wskazać tu przede wszystkim należy na wynoszący minimum trzy lata okres zawiązania podatkowej grupy kapitałowej (tzn. przez ten okres muszą być spełnione wymagania dotyczące funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych), czy też wymóg osiągnięcia za każdy rok podatkowy udziału dochodów grupy w jej przychodach w wysokości co najmniej 3%. Co więcej, spółki tworzące podatkową grupę kapitałową ponoszą solidarną odpowiedzialność za jej zobowiązania podatkowe z tytułu CIT. Decyzja o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej wymaga także uwzględnienia faktu, że brak jest możliwości rozliczenia strat podatkowych spółek wchodzących w skład grupy, poniesionych przez nie w okresie przed powstaniem podatkowej grupy kapitałowej, z dochodami samej grupy. Spółki, które przed wejściem w struktury podatkowej grupy kapitałowej odnotowywały straty tracą więc prawo do ich rozliczenia– niemniej, utrata ta może mieć charakter jedynie tymczasowy, co potwierdził w przywołanej interpretacji organ podatkowy.

Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy będzie on uprawniony do rozliczania strat poniesionych przed utworzeniem podatkowej grupy kapitałowej także po zaprzestaniu jej działalności. Fiskus potwierdził, że dla potrzeb rozliczania straty przez najbliższe następujące po sobie lata podatkowe rozumieć należy rok podatkowy spółki bezpośrednio poprzedzający początek pierwszego roku podatkowego przyjętego przez podatkową grupę kapitałową, oraz rok podatkowy spółki, który rozpocznie się w dniu następującym po dniu, w którym podatkowa grupa kapitałowa utraci swój status albo upłynie okres jej obowiązywania. W okresie obowiązywania podatkowej grupy kapitałowej biegną więc wyłącznie lata podatkowe tejże grupy, a niejako zawieszeniu ulega bieg lat podatkowych poszczególnych jej członków. W wyniku zarejestrowania umowy podatkowej grupy kapitałowej byt uzyskuje nowy podatnik, zaś spółki wchodzące w skład takiej grupy zaprzestają, dla potrzeb CIT, istnieć jako odrębni podatnicy. Decyzja o wejściu w skład podatkowej grupy kapitałowej nie wyklucza więc możliwości rozliczenia dotychczas poniesionych strat w przyszłości, co stanowić może kolejną zachętę do rozważenia utworzenia takiej grupy.