Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Karton produktów jako próbka towarów

2016-04-27

Nieodpłatnie przekazane przez spółkę kartony produktów, zawierające te same towary, a także kartony produktów zawierające różne towary, stanowiące mix towarów stanowią próbki, o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy o VAT. Ich przekazanie nie podlega więc opodatkowaniu VAT – co potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 26 lutego 2016 r., sygn. 1061-IPTPP1.4512.2016.2.AK.

Wątpliwości co do podatkowej kwalifikacji przekazywanych wyrobów powzięła spółka z sektora spożywczego, producent i dystrybutor margaryn i tłuszczy oraz różnorodnych wyrobów piekarniczych (pieczywo, ciastka itp.), sprzedawanych w postaci mrożonek. Spółka planuje akcję marketingową, w ramach której potencjalnym klientom przekazywać będzie wspomniane we wstępie kartony produktów, umożliwiając im tym samym ich przetestowanie i zapoznanie się z marką, co z kolei docelowo przekładać się ma na wzrost sprzedaży. Wnioskodawca wskazał, że potencjalny kontrahent musi dysponować kilkoma towarami tego samego rodzaju, by móc sprawdzić, jakim procesom one ulegają i czy ich reakcja jest identyczna czy różna. Przykładowo, weryfikacji podlegać może czas wypieku, smak czy też okres przydatności do spożycia.

Fiskus podzielił zdanie wnioskodawcy - przedmiotowe kartony produktów mogą być – przy spełnieniu pewnych warunków – zakwalifikowane jako próbki towarów i tym samym ich przekazanie może być wyłączone z VAT.

Przypomnijmy - art. 5 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów, przez którą na mocy art. 7 ust. 2 rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa w ramach darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Przywołanego przepisu nie stosuje się jednakże do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, pod warunkiem, że przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3 ustawy o VAT). Definicję próbki znaleźć można w art. 7 ust. 7 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez próbkę rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

  1. ma na celu promocję tego towaru oraz
  2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Fiskus wskazał, że przekazanie próbki nie podlega opodatkowaniu, jeśli ma miejsce w celach promocyjno-reklamowych, tzn. umożliwia odbiorcom zapoznanie się z właściwościami i efektami działania danego towaru, a dzięki temu wychwycenie jego zalet, wad a także różnic w porównaniu z innymi produktami na rynku. Przekazanie próbki ma mieć na celu zachęcenie odbiorcy do zakupu. Istotny jest tu brak charakteru handlowego przekazania, oceniany na podstawie ilości bądź wartości oferowanych towarów. Nie można zatem mówić o próbce w sytuacji, gdy ilość i wartość przekazanych produktów pokryć może , zarówno pod względem wartości jak i ilości, potencjalne zapotrzebowanie (lub jego część) kontrahenta, eliminując lub ograniczając potrzebę dokonania zakupu, do którego „próbka” miała w istocie zachęcić.

Organ uznał, że w przedstawionym stanie faktycznym ma miejsce przekazanie próbek, pomimo, iż spółka planowała przekazać kartony o zawartości 5-20 sztuk produktów. Zawarte w interpretacji stanowisko fiskusa ocenić należy jako korzystne dla podatników, gdyż de facto nie sprowadza pojęcia próbki do jednej tylko sztuki towaru, umożliwiając bardziej elastyczne podejście do sprawy i przekazywanie większej ich ilości. Brak konieczności odprowadzenia podatku VAT należnego powinien nie tylko obniżyć koszty kampanii marketingowych, ale i zachęcić podatników do ich częstszego prowadzenia. Niemniej pamiętać należy, że każdorazowo indywidualnie oceniać należy, czy w danej sytuacji biznesowej ma miejsce przekazanie próbek, tj. czy spełnione są wszystkie ustawowe przesłanki, a przekazanie odbywa się w celach promocyjno-reklamowych. O ile w przypadku będących przedmiotem zapytania mrożonych produktów faktycznie mówić można o testowaniu polegającym np. na różnych sposobach wypieku, o tyle trudno będzie przed organem podatkowym udowodnić, że przekazanie kartonu tych samych długopisów ma na celu umożliwienie potencjalnemu odbiorcy zapoznanie się właściwościami tychże długopisów.