Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

JPK także dla podmiotów zagranicznych zarejestrowanych w Polsce na cele VAT

2016-07-29

W kwietniu informowaliśmy Państwa o konieczności przesyłania jednolitych plików kontrolnych (JPK) począwszy od 1 lipca 2016 r. W ramach zamieszczonych na stronie www Ministerstwa Finansów odpowiedzi na często zadawane pytania dot. struktur JPK, a także pismem z dnia 20 czerwca 2016 r. (sygn. akt PK4.8012.55.2016) Minister Finansów doprecyzował, w jaki sposób interpretować należy nowe przepisy, także w zakresie katalogu podmiotów objętych nowym obowiązkiem. Okazuje się, że także podmioty zagraniczne, nie mające w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności, zarejestrowane w Polsce wyłącznie na cele podatku VAT, mogą być zobligowane do przesyłania JPK, a do oceny, czy dany pomiot zagraniczny przekracza ustawowe progi brać należy wartości globalne, nie zaś ograniczać się do prowadzonej przez dany podmiot działalności tylko na terenie Polski.

Z umieszczonych w Internecie wyjaśnień wynika, że przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustalające kryteria dla podziału na mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców mają także zastosowanie do podmiotów zagranicznych, spełniających przesłanki definicji przedsiębiorcy zawarte w ustawie. Jednocześnie progi określone w art. 104-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej odnoszą się do całej działalności gospodarczej przedsiębiorcy, a nie do określonego obszaru w kraju lub zagranicą na którym ten przedsiębiorca prowadzi część swojej działalności. Przepisy nie zawierają żadnego ograniczenia w tym względzie, które uzasadniałoby odmienne twierdzenie. W praktyce oznacza to więc, że określenie, czy przekroczony został dany próg wymaga uwzględnienia całej działalności danego podatnika, tj. także tej prowadzonej w innych krajach. Nawet więc znikoma aktywność na rynku polskim oznaczać może dla podatnika konieczność przesyłania JPK, o ile w związku z działalnością w innych krajach progi zostaną przekroczone. Obowiązek przesyłania JPK dotyczyć będzie także oddziałów przedsiębiorców zagranicznych.

Reasumując, obowiązek przesyłania JPK począwszy od 1 lipca 2016 r. dotyczy podmiotów spełniających definicje dużego przedsiębiorcy, a więc takich, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniały średniorocznie nie mniej niż 250 pracowników (globalnie), lub
  • spełniały łącznie oba poniższe warunki:
    1. osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro (globalnie),
    2. sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych przekroczyły równowartości 43 milionów euro (globalnie).

Pozostałe podmioty – a więc te, które spełniają definicję małego lub średniego przedsiębiorcy, czy też mikroprzedsiębiorcy, objęte zostaną nowym obowiązkiem sprawozdawczym w późniejszym okresie.

Nadmienić także należy, że w oficjalnym piśmie kierowanym do Dyrektorów Izb Skarbowych, Izb Celnych oraz Urzędów Kontroli Skarbowej Minister Finansów wyjaśnił także, że do podatników VAT obowiązanych do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust.3 ustawy o VAT (rejestrów VAT), nie mających statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (np. fundacje), także stosuje się przepisy przejściowe, odraczające konieczność przesyłania JPK na lata następne w przypadku, gdy podmiot taki spełni definicję małego, średniego bądź mikroprzedsiębiorcy. Brak formalnego statusu przedsiębiorcy jest tu bez znaczenia.