Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Wyrok WSA we Wrocławiu z dn. 23 listopada 2015 r. - ryczałt z tytułu użytkowania auta służbowego na cele prywatne obejmuje paliwo

2015-12-10

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał w dniu 23 listopada 2015 r. (sygn. akt I SA/Wr 1595/15) precedensowy wyrok uznając, że nieodpłatne świadczenie pracodawcy polegające na umożliwieniu wykorzystania zakupionego paliwa do celów prywatnych pracownika nie stanowi świadczenia odrębnego i zawiera się w ryczałcie, o którym mowa w przepisach.

Dotychczasowe stanowisko Ministra Finansów…

Począwszy od 1 stycznia 2015 r. na mocy znowelizowanych przepisów ustawy o PIT wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

  1. 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
  2. 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Przepis ten nie reguluje, czy zryczałtowana wartość świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika dotyczy tylko i wyłącznie użytkowania samochodu na cele prywatne czy też również świadczeń dodatkowych (takich jak np. paliwo).

Minister Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych konsekwentnie twierdzi, że zryczałtowane wartości nie obejmują swym zakresem zakupu paliwa, a jedynie opłaty związane z użytkowaniem samochodu, takie jak przegląd techniczny, ubezpieczenie OC i AC, naprawy, wymianę części eksploatacyjnych (np. opon). Dlatego jeśli pracodawca zdecyduje się dodatkowo pokrywać wydatki pracownika na paliwo wykorzystywane w innych celach niż służbowych, wówczas zdaniem Ministra Finansów równowartość takiego paliwa stanowi podlegający opodatkowaniu przychód pracownika ze stosunku pracy.

…versus stanowisko WSA we Wrocławiu

Do odmiennych niż Minister Finansów wniosków doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Uchylił on zaskarżaną interpretację indywidualną w części dotyczącej paliwa, tym samym potwierdzając korzystniejszą dla podatników wykładnię przepisów, zgodnie z którą także i paliwo objęte jest ryczałtem.

Prezentowane przez WSA stanowisko rozwiązuje także problem, jaki przy odmiennej interpretacji przepisów stanowiłoby prawidłowe określenie wysokości uzyskanego przez podatnika nieodpłatnego świadczenia. Nawet prowadząc dobrowolną w tym przypadku ewidencję przebiegu pojazdu nie sposób bowiem dokładnie oszacować, jaka była rzeczywista wartość uzyskanego przez pracownika przysporzenia. Wartość ta musi być bowiem wymierna a nie jedynie przybliżona, na co wskazuje m.in. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. K 7/13, o którym wspominaliśmy w naszym Newsleterze w październiku 2015 r., w artykule dotyczącym opodatkowania udziału pracownika w spotkaniu integracyjnym. Warto także nadmienić, że na trudności związane z ustaleniem przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z korzystaniem przez pracownika z samochodu służbowego na cele prywatne wskazano również w uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzającej rzeczony art. 12 ust. 2a ustawy o PIT. Podkreślono tam, że wcześniejsze regulacje nakładały na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki związane np. z prowadzeniem ewidencji przebiegu. Wprowadzenie ryczałtu miało na celu uniknięcie wątpliwości co do prawidłowego ustalania uzyskiwanego przez pracownika nieodpłatnego świadczenia.

Wyrok niewątpliwie ma precedensowy charakter, a dokonana przez WSA we Wrocławiu wykładnia przepisów jest bardzo korzystna dla podatników. Orzeczenie jest jednak nieprawomocne i przypuszczać należy, że spór finalnie rozstrzygnie sąd wyższej instancji. Niemniej mieć należy nadzieję, że omawiany wyrok przyczyni się do zmiany dotychczasowej linii interpretacyjnej i orzeczniczej.