Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Surowe kary za niezłożenie sprawozdania finansowego

2015-03-24

Od 1 stycznia 2015 r. nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym („KRS”) wprowadzono bardziej surowe kary za niezłożenie lub niezłożenie w terminie sprawozdań finansowych oraz innych obligatoryjnych dokumentów do KRS (znowelizowany art. 24 ust. 1 oraz art. 25a ustawy o KRS).

Pomimo, iż dotychczasowy stan prawny także umożliwiał sądom wymierzenie grzywny w przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia sprawozdania finansowego, uprawnienie to na tyle okazało się nieskuteczne, że zdecydowano się wyposażyć sądy w możliwość ponawiania takiej grzywny oraz w rozpoczęcia postępowania prowadzącego do rozwiązania spółki bez konieczności przeprowadzania jej likwidacji.

I tak, w przypadku rocznego sprawozdania finansowego, spółki zobligowane są składać go do KRS w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia. Przy czym należy mieć na uwadze, iż zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzenie w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W przypadku niezłożenia sprawozdania finansowego w odpowiednim terminie, sąd rejestrowy w pierwszej kolejności zobligowany będzie do wezwania spółki do złożenia sprawozdania w terminie 7 dni, a w dalszej kolejności nałoży karę grzywny w wysokości nawet do 10 000 . Nowością jest uprawnienie sądów do wielokrotnego nakładania powyższej kary grzywny.

Ponadto, w przypadku, gdy spółka pomimo wezwania sądu nie złoży sprawozdań finansowych za kolejne 2 lata obrachunkowe lub nie wykona innych obowiązków informacyjnych, pomimo dwukrotnego wezwania sądu, z urzędu zostanie wszczęte w stosunku do takiej spółki postępowanie o jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Ponadto rozwiązaniem spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego zagrożone są podmioty, które dotychczas nie składały sprawozdań finansowych lub nie dokonywały niezbędnych wpisów, jeśli w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy nie złożą brakujących dokumentów tj. do 30.06.2015 r. 

Jednocześnie, od 1 stycznia 2015 r. zaostrzone zostały kary finansowe za nieprzekazanie w terminie sprawozdania finansowego spółki do urzędu skarbowego.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, istnieje obowiązek złożenia do urzędu skarbowego rocznego sprawozdania finansowego w terminie 10 dni od dnia jego zatwierdzenia.

W przypadku, gdy rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, co najczęściej spotykane jest w praktyce, zatwierdzenie sprawozdania finansowego takiej spółki powinno nastąpić do 30 czerwca roku następującego po roku obrotowym. Co za tym idzie, takie sprawozdanie finansowe powinno być złożone w urzędzie skarbowym najpóźniej do 10 lipca roku następnego. Za niedopełnienie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego w terminie, grozić będą wysokie kary finansowe, których wartość dochodzić może nawet do dwudziestokrotności minimalnego rocznego wynagrodzenia (czyli w 2015 r. nawet do 35 000 zł). Wysokość kary ustalana będzie indywidualnie m.in. w zależności od dochodów czy stanu majątkowego.

Powyższa kwestia odmiennie wygląda w stosunku do podmiotów niepodlegających rejestracji w KRS (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych itp.). W przypadku prowadzenia przez nie ksiąg rachunkowych podmioty te zobowiązane są do złożenia w urzędzie skarbowym sprawozdania finansowego łącznie z zeznaniem podatkowym, a więc w terminie do końca kwietnia następnego roku.