Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Spółka komandytowo-akcyjna prawa polskiego zwolniona z PCC

2015-05-28

Wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie C-357/13 Drukarnia Multipress Sp. z o.o. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że wbrew stanowisku Ministra Finansów polskie spółki komandytowo-akcyjne (dalej: s.k.a.) uznać należy za spółki kapitałowe w rozumieniu dyrektywy 2008/7/WE dotyczącej podatków pośrednich od gromadzonego kapitału, nawet jeśli tylko część kapitału i wspólników spełnia zawarte w dyrektywie wymogi. Konsekwencją takiego rozumowania jest objęcie s.k.a. zwolnieniem z podatku od czynności cywilnoprawnych działań restrukturyzacyjnych z udziałem s.k.a. (m.in. połączeń, przekształceń, niektórych transakcji wymiany udziałów).

Rozstrzygnięcie to jest skutkiem sporu podatnika z Ministrem Finansów. Spółka zwróciła się do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie skutków podatkowych na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) planowanych przekształceń polegających na podwyższeniu kapitału zakładowego s.k.a., w którą przekształcona zostanie sp. z o.o., poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych w postaci akcji innej s.k.a., akcji spółki akcyjnej oraz udziałów sp. z o.o. W myśl ustawy o PCC podatkowi PCC podlegają m.in. zmiany umowy spółki, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem PCC. Podatkowi temu nie podlegają umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów. Przepis ten odpowiada działaniom restrukturyzacyjnym określonym w art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy polegającym na przejęciu przez spółkę kapitałową, która jest w trakcie tworzenia lub już istnieje, udziałów dających większość głosów w innej spółce kapitałowej, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał tej pierwszej spółki; w przypadku gdy większość praw głosu uzyskuje się za pomocą co najmniej dwóch operacji, za działania restrukturyzacyjne uznaje się wyłącznie operację, w której uzyskano większość praw głosu, i wszelkie kolejne operacje.

W ocenie fiskusa s.k.a. nie była spółką kapitałową, a zatem od planowanej transakcji podatnik zapłacić ma PCC.

Uznanie przez TSUE spółki s.k.a. za spółkę kapitałową w rozumieniu dyrektywy 2008/7/WE oznacza, że polskie organy podatkowe stosować powinny wynikające z tej dyrektywy zwolnienie z PCC. Takie rozstrzygnięcie jest bardzo korzystne – w szczególności dla podmiotów, którzy w przeszłości, gdy prowadzenie działalności w formie s.k.a. wiązało się z większymi możliwościami optymalizacyjnymi, uiściły na konto fiskusa podatek od analogicznych przekształceń wynoszący 0,5% wartości wnoszonego wkładu. Mogą się one ubiegać się o stwierdzenie nadpłaty i zwrot bezprawnie uiszczonej daniny wraz z odsetkami.

TSUE po raz kolejny podkreślił, że przy dokonywaniu wykładni przepisu prawa Unii należy brać pod uwagę nie tylko jego brzmienie, lecz także jego kontekst i cele realizowane przez regulację, w której skład on wchodzi oraz, w stosownym wypadku, genezę tej regulacji. Jednocześnie w wyroku wskazano, że celem dyrektywy jest harmonizacja prawodawstwa, tak aby w jak największym stopniu wyeliminować czynniki, które mogą zakłócać warunki konkurencji lub utrudniać swobodny przepływ kapitału, i w ten sposób zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Pełna realizacja celów założonych przez tę dyrektywę oznacza, że gromadzenie kapitału mogące przybrać formę spółki kapitałowej zgodnie z kryteriami przewidzianymi w dyrektywnie może być obciążone podatkiem kapitałowym wyłącznie w ścisłych ramach wyznaczonych przez prawodawcę Unii. Zaprezentowana przez polskiego Ministra Finansów zawężająca interpretacja przepisów jest zatem sprzeczna z celem dyrektywy, skoro prowadzi do opodatkowania spółek, które w świetle dyrektywy powinny być traktowane na równi z innymi spółkami kapitałowymi.