Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych

2015-12-23

Od 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy nowelizujące dotychczasowe zasady wydania podatnikom interpretacji podatkowych. Nowe przepisy uchwalone zostały w celu zapewnienia podatnikom pewności i ochrony w procesie stosowania prawa podatkowego. Istotnej modyfikacji ulegną przepisy dotyczące interpretacji indywidualnych jak i ogólnych, a zmiany dotyczyć będą nie tylko ich zakresu, lecz również samego sposobu załatwiania spraw oraz uprawnień organów i wnioskodawców.

Interpretacje ogólne

Wskutek nowelizacji na znaczeniu zyskają interpretacje ogólne. Zmienione przepisy Ordynacji podatkowej wprost określać będą obowiązkowe elementy interpretacji ogólnych - zawierać one powinny w szczególności nie tylko opis zagadnienia, ale i wyjaśnienie zakresu i sposobu stosowania interpretowanych przepisów do opisanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym. O większej roli interpretacji ogólnych decydować będzie jednak inna istotna zmiana – ustawodawca zdecydował się wprowadzić do Ordynacji podatkowej nową instytucję, jaką jest postanowienie o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zastosowanie znajduje wydana w takim samym stanie prawnym interpretacja ogólna, a sam wniosek o wydanie interpretacji jest bezprzedmiotowy. Postanowienie takie wskazywać ma również oznaczenie interpretacji ogólnej wraz z podaniem miejsca jej publikacji. Podatnikowi, który nie zgodzi się z wydanym mu postanowieniem, przysługiwać będzie prawo do wniesienia zażalenia. Co ważne, w drodze zażalenia podatnik nie będzie mógł podważyć zawartej w interpretacji ogólnej wykładni przepisów – ta jest bowiem niezaskarżalna. Podstawą do wniesienia zażalenia będzie natomiast brak zgodności przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego z zagadnieniem będącym przedmiotem interpretacji ogólnej. Zgodność taka będzie bowiem warunkiem koniecznym dla wydania przez Dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej omawianego postanowienia.

Interpretacje indywidualne

Nowelizacja Ordynacji podatkowej rozszerzy katalog organów podatkowych o Dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej, będącego organem właściwym w sprawach dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych. Od stycznia przyszłego roku interpretacje indywidualne nie będą już więc wydawane przez Ministra Finansów. Wprowadzane zmiany pozostają neutralne dla organów takich jak wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa, którzy stosownie do swojej właściwości także wydawać mogą interpretacje indywidualne – np. w zakresie podatków i opłat lokalnych. Do kompetencji Dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej należeć będą również, w zakresie, w jakim Minister Finansów w drodze rozporządzenia go do takiego działania w swoim imieniu upoważni, czynności takie jak m.in. zmiana interpretacji indywidualnych na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa, a w określonych przypadkach stwierdzanie wygaśnięcia interpretacji indywidualnych, ich uchylanie i wydawanie postanowień, a także zmiany oraz uchylanie tychże.

Ustawa nowelizująca znacząco rozszerzy kompetencje Ministra Finansów, uprawniając go w wybranych przypadkach do:

  1. zmiany wydanej interpretacji ogólnej lub indywidualnej, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość,
  2. uchylenia interpretacji indywidualnej i umorzenia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej,
  3. stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona niezgodna z interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym;
  4. uchylenia wydanej interpretacji indywidualnej i wydania postanowienia o zastosowaniu interpretacji ogólnej,
  5. zmiany postanowienia o zastosowaniu interpretacji ogólnej w przypadku zmiany interpretacji ogólnej wskazanej w tym postanowieniu,
  6. uchylenia postanowienia o stosowaniu interpretacji ogólnej, jeżeli przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe nie odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem wskazanej w postanowieniu interpretacji ogólnej, i przekazania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej do ponownego rozpatrzenia.

Także organy takie jak wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa uprawnione będą do zmiany wydanych przez te organy interpretacji indywidualnych, uchylania ich i stwierdzania ich wygaśnięcia oraz zmiany lub uchylenia postanowienia o stosowaniu interpretacji ogólnej.

Kolejną nowością będzie przepis ograniczający przedmiotowo wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych – zapytanie nie będzie mogło dotyczyć przepisów regulujących właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej. Wnioskodawców na pewno ucieszy jednak możliwość wystąpienia w każdym czasie z telefonicznym bądź e-mailowym żądaniem podania mu daty wydania interpretacji, a przede wszystkim – zawartej w niej ocenie jego stanowiska, względnie – poinformowania go o innym sposobie załatwienia sprawy. Informacja udzielona zostać powinna najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu wydania tej interpretacji, chyba, że ta została już wydana – wtedy niezwłocznie.

Zmianie ulegną także zasady dokonywania zwrotu opłaty za wniosek o wydanie interpretacji. Opata podlegać będzie zwrotowi w całości w przypadku wycofania wniosku, a w części w przypadku wycofania części wniosku bądź uiszczenia opłaty wyższej od wymaganej.

Wnioski wspólne

Niezaprzeczalnie wprowadzane przez ustawodawcę zmiany ograniczyć mają ograniczenie liczny wydawanych interpretacji indywidualnych i niepotrzebną biurokrację. Do osiągnięcia tego celu przyczynić się ma także możliwość składania przez dwóch lub więcej zainteresowanych tzw. wniosków wspólnych, o ile uczestniczą oni w tym samym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym. Stroną postępowania w sprawie o wydanie interpretacji indywidualnej będzie jeden z podmiotów i to jemu wydana zostanie interpretacja, pozostali uczestnicy otrzymają natomiast jej odpis (względnie – postanowienie). W przypadku wniosków wspólnych skalkulowana według zasad ogólnych opłata za wydanie interpretacji multiplikowana będzie przez liczbę zainteresowanych wydaniem interpretacji podmiotów.