Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Nowa definicja obiektu budowlanego oraz jej konsekwencje na gruncie podatku od nieruchomości

2015-08-19

W dniu 28 czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - Prawo budowlane, w ramach której znowelizowany został m.in. art. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994, Nr 89, poz. 414 ze zm.; dalej jako: P.B). Ze względu na bezpośrednie odwołanie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do przepisów Prawa budowlanego nowe brzmienie definicji obiektu budowlanego może wpłynąć na zmianę zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Zgodnie ze starym brzmieniem art. 3 P.B. za obiekt budowlany uważa się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz obiekt małej architektury. W konsekwencji podatek od nieruchomości ustalany jest w oparciu o powierzchnię nieruchomości, natomiast znajdujące się wewnątrz budynku lub budowli instalacje i urządzenia nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Nową definicję obiektu budowlanego należy rozumieć jako budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Zrezygnowano zatem z przesłanki „całości techniczno-użytkowej” obiektu, zastępując ją „zapewnieniem możliwości użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem”. Wnioskować należy, iż nowy zakres definicji obiektu budowlanego jest węższy, poprzez:

1) wyłączenie spod definicji obiektu budowlanego urządzeń technicznych,

2) wyłączenie spod definicji obiektu budowlanego instalacji, które nie są instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Istotny jest fakt, iż przesłanka „zapewnienia możliwości użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem” ma charakter uznaniowy. Nie można wykluczyć, iż w nowym stanie prawnym organy podatkowe będą subiektywnie oceniać, iż konkretne urządzenia i instalacje nie zapewniają możliwości użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Konsekwencją będzie ich odrębne od obiektu budowlanego opodatkowanie podatkiem od nieruchomości w wysokości 2% ich wartości.

Obecnie opinie ekspertów dotyczące skutków podatkowych przedmiotowej nowelizacji są podzielone. Nie wiadomo także jaka będzie praktyka postępowania organów podatkowych w tej sprawie. Niemniej jednak ze względu na ryzyko zwiększenia obciążeń podatkowych warto gromadzić argumenty, potwierdzające wskazaną w przepisie funkcję instalacji w budynku.