Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

E-Mail od administracji podatkowej i inne nowości w Ordynacji Podatkowej

2015-06-25

Oznaczony jako priorytetowy w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów projekt ustawy zmieniającej Ordynację podatkową już od 1 stycznia 2016 r. wprowadzić ma zmiany, których celem jest przede wszystkim ułatwienie współpracy podatnika i fiskusa.

Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych

Nowelizacja zakłada wprowadzenie do Ordynacji odrębnego rozdziału regulującego pełnomocnictwa. Oprócz pełnomocnictw szczególnych i do doręczeń podatnik będzie miał możliwość udzielenia pełnomocnictwa ogólnego, upoważniającego do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Pełnomocnictwo takie składane będzie wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego według określonego odrębnymi przepisami wzoru, zaś informacje o nim umieszczane będą w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych. Podatnicy zyskają podwójnie – nie tylko dzięki centralizacji informacji o udzielonych pełnomocnictwach, lecz także w związku z nieobjęciem takich pełnomocnictw obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej.

Elektroniczne doręczenie

Ustawodawca planuje nadać nowe brzmienie rozdziałowi dotyczącemu doręczeń. Wartą uwagi nowością będzie doręczanie pism za urzędowym poświadczeniem odbioru za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Rozwiązanie takie przewidziano niejako odgórnie dla profesjonalnych pełnomocników strony – tzn. dla adwokatów, radców prawnych lub doradców podatkowych. Wyjaśnia to, dlaczego jednym z elementów im udzielanych pełnomocnictw ma być podawanie adresów elektronicznych. Stronie natomiast fiskus dostarczać będzie pisma elektronicznie za jej zgodą lub na wniosek. Przewiduje się także możliwość zgłoszenia adresu do doręczeń, a nawet dostarczania pism na adres skrytki pocztowej.

Kartą płatniczą w urzędzie

Proponowane zmiany natury technicznej nie ograniczą się tylko do sposobu wymiany korespondencji z urzędem. Idąc z duchem czasu fiskus chce umożliwić podatnikom dokonywanie zapłaty podatku za pomocą karty płatniczej. Korzystający z ułatwienia podatnik będzie jednak ponosić koszt opłat i prowizji z tytułu płatności przy użyciu karty.

Wnioski o wydanie interpretacji podatkowych

Próbą odejścia od masowego składania wniosków o wydanie wiążących interpretacji indywidualnych ma być zwiększenie roli wydawanych przez Ministra Finansów interpretacji ogólnych. Jeżeli interpretacja ogólna znajdzie w danym przypadku zastosowanie, to organ w drodze postanowienia wskaże podatnikowi ową interpretację ogólną, stwierdzając jednocześnie bezprzedmiotowość wniosku.

Warto także wskazać, że również i wydawane interpretacje indywidualne będą mogły być dostarczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W projekcie nowelizacji uwzględniono także wskazania Trybunału Konstytucyjnego przedstawione w postanowieniu z dnia 29 października 2014 r. (sygn. S 5/14). W naglącej sytuacji wnioskodawca nie będzie musiał biernie czekać na listonosza bądź e-mail z wydaną mu interpretacją. Będzie mógł z fiskusem nawiązać telefoniczny bądź e-mailowy kontakt, żądając udzielenia mu informacji nie tylko co do daty wydania interpretacji, lecz przede wszystkim – o zawartej w niej ocenie jego stanowiska. Rozwiązanie to, o ile będzie poprawnie funkcjonować, na pewno docenione zostanie przez uzależniających swoje decyzje biznesowe od treści interpretacji podatników.