Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Konsekwencje w podatku CIT i PIT bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej z Unii Europejskiej

2019-10-23

Ministerstwo Finansów w dniu 11.10.2019 r. opublikowało informację w sprawie możliwych konsekwencji w podatkach dochodowych bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej („Zjednoczone Królestwo”) z Unii Europejskiej (tzw. Brexit). W takim przypadku nie będzie żadnego okresu przejściowego pozwalającego na dostosowanie się podmiotów unijnych oraz podmiotów będących rezydentami podatkowymi Zjednoczonego Królestwa, pomiędzy którymi istnieją powiązania kapitałowe lub rodzinne do dokonywanych pomiędzy nimi operacji kapitałowych, restrukturyzacyjnych.

  1. CIT

Należy przypomnieć, że dla podmiotów będących rezydentami podatkowymi państw członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje wiele regulacji podatkowych na poziomie unijnymi pozwalających na realizację zasad jednolitego rynku wspólnotowego (w tym swobody przepływu kapitału). Tymi regulacjami są:

  1. Dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3.06.2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich, na podstawie której po spełnieniu określonych warunków wypłaty odsetek oraz należności licencyjnych dokonywane pomiędzy spółkami powiązanymi państw członkowskich są zwolnione z poboru podatku u źródła (przepis art. 21 ustawy CIT);
  2. Dyrektywa Rady 2011/96/UE z dnia 30.11.2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich, na podstawie której dywidendy przekazywane pomiędzy spółkami zależnymi i dominującymi państw członkowskich są zwolnione z opodatkowania (przepis art. 22 ust. 4-6 ustawy CIT);
  3. Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19.10.2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących różnych spółek państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, na podstawie której opodatkowanie ewentualnych zysków osiągniętych na działaniach restrukturyzacyjnych jest odroczone do momentu ich realizacji. Dyrektywa ta została wdrożona poprzez szereg przepisów ustawy CIT dotyczących przychodów podatkowych oraz kosztów ich uzyskania.

W przypadku bezumownego Brexitu przepisy ustawy CIT wdrażające przywileje podatkowe zawarte we wskazanych wyżej dyrektywach przestaną obowiązywać w odniesieniu do rezydentów podatkowych Zjednoczonego Królestwa. Od dnia Brexitu dochody osiągane pomiędzy polskimi rezydentami podatkowymi a podmiotami ze Zjednoczonego Królestwa objęte zakresem wyżej wskazanych dyrektyw unijnych będą opodatkowane na zasadach ogólnych z uwzględnieniem właściwych postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej ze Zjednoczonym Królestwem.

W przypadku gdy po dokonaniu Brexitu, Zjednoczone Królestwo pozostanie członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), to preferencje podatkowe przewidziane dla rezydentów podatkowych państw członkowskich EOG będą nadal stosowane.

  1. PIT

Z dniem bezumownego Brexitu osoby fizyczne nie będą mogły korzystać z preferencji podatkowych dotyczących wspólnego opodatkowania dochodów małżonków oraz opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci.

Jeżeli po dokonaniu Brexitu Zjednoczone Królestwo pozostanie członkiem EOG, to preferencje podatkowe przewidziane dla małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci będą nadal możliwe do zastosowania.

W związku z możliwym bezumownym Brexitem, podmioty polskie powinny przygotować się do zmian w zakresie podatkowych dotyczących rozliczeń transakcji dokonywanych z rezydentami podatkowymi Zjednoczonego Królestwa.

 

Dorota Dąbrowska, doradca podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

dorota.dabrowska|atatax.pl| |dorota.dabrowska|atatax.pl