Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Wkrótce upłynie termin na złożenie powiadomień CBC-P dotyczących obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów

2017-10-26

Nowe obowiązki wynikają z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, w myśl której nałożony został na wybrane podmioty obowiązek składania  tzw. informacji o grupie podmiotów, które pomóc mają fiskusowi w analizie ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transakcyjnych oraz w innych analizach ekonomicznych lub statystycznych . Informacja taka co do zasady składana być ma w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego, przy czym w myśl przepisów przejściowych pierwszą informację podmioty:

  • uznawane za jednostki dominujące sporządzić mają dla roku rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2015 r.,

  • niebędące jednostkami dominującymi, ale wyznaczone przez grupę podmiotów, bądź zobowiązane na podstawie innych przepisów ww. ustawy do złożenia informacji o grupie podmiotów, sporządzić mają dla roku rozpoczynającego się po 31 grudnia 2016 r. (tj. za rok 2017), a fakultatywnie – dla roku rozpoczynającego się po 31 grudnia 2015 r. (tj. 2016).

Niezależnie od wskazanego wyżej obowiązku jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, która posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Polski albo poza jej terytorium, ale prowadzi na terytorium Polski działalność przez zagraniczny zakład, powiadomić ma Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że:

1)            jest jednostką dominującą, wyznaczoną jednostką albo inną jednostką, składającą informację o grupie podmiotów albo

2)            wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów.

Powiadomienie złożone być musi najpóźniej w ostatnim dniu sprawozdawczego roku obrotowego danej grupy podmiotów. Niemniej, na podstawie przepisów przejściowych pierwsze powiadomienie, dla sprawozdawczego roku obrotowego, rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2015 r., nie później jednak niż przed dniem 1 stycznia 2017 r., przekazane być musi najpóźniej w terminie 10 miesięcy od ostatniego dnia tego sprawozdawczego roku obrotowego. W praktyce oznacza to więc, że dla roku 2016 termin na złożenie powiadomienia CBC-P upływa z dniem 31 października 2017 r.  W przypadku podmiotów o innym niż kalendarzowy roku obrotowym ulegnie on odpowiedniemu przesunięciu.

Co istotne, jak przeczytać można na stronach Ministerstwa Finansów, w związku z przepisami przejściowymi ww. ustawy, tj. obowiązywaniem od roku sprawozdawczego 2017 regulacji zawartej w art. 84 ustawy a dotyczącej jednostek innych niż dominujące wyznaczonych do składania informacji, nie wszystkie jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów będą miały obowiązek przekazania powiadomienia CBC-P za rok 2016. Tak sytuacja wystąpi, gdy grupa kapitałowa nie będzie miała obowiązku złożenia informacji o grupie podmiotów (raportu CBC) w żadnym państwie lub terytorium.

Interaktywny formularz powiadomienia CBC-P opublikowany został przez Ministerstwo Finansów w dniu 19 października 2017 r. Powiadomienie złożone być może zarówno w wersji elektronicznej, jak i w wersji papierowej.

Barbara Otrzonsek, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.