Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Usługi niematerialne z limitem w przyszłym roku oraz inne zmiany w ustawie o CIT

2017-07-25

Trwają prace nad projektem ustawy nowelizującej przede wszystkim ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Jak podano w uzasadnieniu opublikowanej w lipcu 2017 r. ustawy, jej zasadniczym celem jest uszczelnienie systemu podatkowego poprzez zapewnienie możliwości powiązania wysokości płaconego przez podmioty podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania dochodu. Ustawa stanowić ma także częściową implementację tzw. dyrektywy ATAD (dyrektywa Rady UE 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r.).

Jedną z wielu proponowanych zmian jest ograniczenie możliwości zaliczania kosztów usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodów. W myśl art. 15e, który dodany ma zostać do ustawy o CIT, możliwość zaliczenia kosztów:

  1. usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, oraz świadczeń o podobnym charakterze, a także
  2. opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, licencji, czy też praw własności przemysłowej

do kosztów uzyskania przychodów w przypadku, gdy w danym roku podatkowym ich wysokość przekroczy próg 1.200.000 złotych, zostanie ograniczona do wysokości 5% EBITDA (rozumianej jako suma dochodu uwzględnionego w podstawie do opodatkowania, odpisów amortyzacyjnych stanowiących KUP, różnicy między przychodami i kosztami finansowania zewnętrznego) rocznie. W przypadku dużych podmiotów, u których usługi takie zwykły stanowić ważną pozycję w kosztach, wprowadzany limit może więc znacząco obniżyć kwotę kosztów zaliczanych do KUP.

Ustawodawca planuje także ograniczyć optymalizację podatkową polegającą na przenoszeniu praw lub wartości wskazanych w punkcie b) powyżej a następnie korzystaniu z nich na podstawie licencji, czy też w drodze ich ponownego nabycia. W pierwszym przypadku wszelkiego rodzaju opłaty i należności z tytułu korzystania lub prawa do korzystania z takich praw lub wartości, nabytych lub wytworzonych przez podmiot, a następnie zbytych, przekraczające przychód z tytułu ich zbycia nie będą stanowić KUP. Natomiast w przypadku wtórnego nabycia z KUP wyłączona będzie nadwyżka odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych wartości niematerialnych i prawnych w części przekraczającej przychód uzyskany z ich zbycia.

Wskazać należy, że projekt ustawy nowelizującej zakłada także istotne zmiany w innych obszarach, m.in. w zakresie:

  • cienkiej kapitalizacji,

  • przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej (CFC),

  • przepisów dotyczących podatkowych grup kapitałowych (PGK),

a także przewiduje tzw. minimalny podatek dochodowy dla podatników posiadających nieruchomości o znacznej wartości (powyżej 10.000.000 zł), wynoszący 0,042% podstawy opodatkowania (tj. wartości początkowej na pierwszy dzień miesiąca) za każdy miesiąc.

 

Zmiany wejść mają w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Projekt znajduje się obecnie w fazie opiniowania.

 

Barbara Otrzonsek, konsultant podatkowy, ATA Finance