Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Rozporządzenia ws. dokumentacji cen transferowych w końcu opublikowane

2017-09-28

Po prawie roku od opublikowania projektów, w dniu 18 września 2017 r. ogłoszono rozporządzenia w sprawie informacji, które podatnicy podatku PIT oraz CIT zawrzeć mają w sporządzanej przez nich dokumentacji podatkowej. Rozporządzenia doprecyzowują zakres informacji, które ująć należy w tzw. dokumentacjach local file oraz w master file, wprowadzonych nowelizacją obowiązującą już od początku tego roku.

Przypomnijmy – upraszczając, obowiązkiem sporządzenia local file objęci są m.in. ci podatnicy, których przychody bądź koszty przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 mln euro, dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu, przy czym podstawowy „próg” istotności ustalono na poziomie 50 tys. euro. Master file sporządzać będą natomiast te podmioty, których przychody lub koszty przekroczą 20 mln euro. Jednocześnie ustawodawca, mając na względzie trudność podejmowanej problematyki, umieścił w rozporządzeniach słowniczek używanych pojęć, wyjaśniając m.in. jak rozumieć należy pojęcia takie jak analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny, łańcuch i istotny łańcuch wartości dodanej, czy nawet – cechy charakterystyczne dóbr. Dla przykładu, w ramach analizy funkcjonalnej podatnik zawrzeć ma znany z dotychczas obowiązujących przepisów opis funkcji, angażowanych aktywów, ponoszonych ryzyk, przy czym, co stanowi zupełne novum, podatnik winien opisać zakres sprawowania kontroli nad ryzykami oraz posiadanie zdolności finansowych do ich ponoszenia. W praktyce oznacza to konieczność ujawnienia w dokumentacji także informacji nt. zawartych umów ubezpieczenia.

Local file i master file

Rozporządzenie szczegółowo omawia zakres danych do ujęcia zarówno w local, jak i w master file.

W zakresie dokumentacji local file z wymagań, na które warto w naszej ocenie zwrócić szczególną uwagę wymienić należy konieczność ukazania informacji finansowych dotyczących zarówno wartości transakcji wynikającej z faktur, jak i informacji dotyczących otrzymanych lub przekazanych płatności związanych z transakcjami lub zdarzeniami. Od podatnika wymagane będzie również podanie szczegółowych danych identyfikacyjnych podmiotów powiązanych. Wśród wielu danych ujawnianych w ramach master file podatnik ma natomiast m.in. pokazać w formie schematu strukturę organizacyjną grupy, opisać stosowaną przez grupę politykę cen transferowych czy też szczegółowo opisać przedmiot i zakres działalności prowadzonej przez grupę (nawet z podaniem opisu wybranych rynków geograficznych), a także ujawnić dane nt. finansowania wewnątrzgrupowego. Dokumentacja master file zawierać ma również szczegółowe dane nt. wartości niematerialnych w grupie, w tym nt. strategii czy też zawartych umów.

Analiza benchmarkingowa

Jak wynika z ustaw o PIT i CIT, konieczność zawarcia w dokumentacji analizy benchmarkingowej ustawodawca przewidział przede wszystkim dla tych podatników sporządzających local file, których przychody bądź koszty przekroczyły 10 mln euro. W myśl przyjętych rozporządzeń analiza ta, prócz opisu stron transakcji, zawierać ma opis założeń dla dokonywanej analizy danych (wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru, z uwzględnieniem m.in. cech dóbr/usług, przebiegu transakcji, w tym analizy funkcjonalnej, warunków transakcji i rynków porównywanych), danych finansowych przyjętych do porównania a również danych odrzuconych, zastosowanych korekt, wyznaczonego punktu lub przedziału rynkowego wraz z opisem miar statystycznych. Co istotne, w porównaniu do wcześniejszych projektów rozporządzeń, przyjęte ich brzmienie nakazuje podatnikom także wskazanie przyczyn braku któregokolwiek elementu analizy benchmarkingowej.

Rozporządzenie, choć relatywnie szczegółowe, nie rozwiewa wszelkich wątpliwości interpretacyjnych. Praktyka pokaże, jak fiskus podchodzić będzie do poszczególnych elementów dokumentacji podatkowych sporządzanych według znowelizowanych przepisów. Z uwagi na poszerzony – w porównaniu do dotychczasowych wymagań – zakres dokumentacji zalecamy, by kroków związanych z ich opracowaniem nie odkładać na ostatni moment. Jej przygotowanie, szczególnie jeśli podatnik zobligowany jest do sporządzenia zarówno local file wraz z analizą benchmarkingową, oraz master file, będzie bowiem bardzo pracochłonne.

Rozporządzenia wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia.

 

Barbara Otrzonsek, konsultant podatkowy, ATA Finance