Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Projekt ustawy dotyczącej ratyfikacji konwencji MLI skierowany do prac sejmowych

2017-08-28

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowe prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (tzw. konwencji MLI). Konwencja ta, o której podpisaniu przez Polskę w dniu 7 czerwca br. informowaliśmy już Państwa, pozwolić ma na automatyczną zmianę treści umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy państwami, uwzględniającą postanowienia działań BEPS (ang. base erosion profit shifting).

Projekt skierowany został do I czytania w komisjach: Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych.  Jeśli Polsce (oraz czterem innym sygnatariuszom MLI) uda się zakończyć  proces legislacyjny do końca września 2017 r. i w tym terminie akt ratyfikacyjny złożony zostanie u tzw. depozytariusza, konwencja MLI wejdzie w życie już 1 stycznia 2018 r.

MLI przewiduje minimalny zakres wdrożenia określonych przepisów przez każdą jurysdykcję przystępującą do Konwencji ( jest to tzw. Minimalny standard). W pozostałym zakresie możliwe jest niestosowanie przepisów MLI przez przystępujące do niego jurysdykcje.

Co istotne objęcie danej umowy podatkowej MLI wymaga dokonania notyfikacji przez oba państwa będące stroną umowy. Umowy nienotyfikowane bądź notyfikowane przez jedną ze stron nie będą objęte MLI i będą obowiązywać w dotychczasowym brzmieniu. Strony mogą dokonywać wyboru zakresu regulacji MLI, które chcą stosować do zawartych UPO (nie dotyczy regulacji objętych tzw. Minimalnym standardem, które muszą być bezwzględnie przyjęte). Zmiana konkretnego przepisu UPO albo dodanie nowej regulacji do UPO będzie wymagała wyrażanie takiej woli przez obie strony UPO.

Wskazane przez Polskę do objęcia konwencją MLI umowy

Na moment podpisywania konwencji Polska zgłosiła do objęcia jej zapisami 78 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, wśród których brak jest jednak umów zawartych z głównymi partnerami gospodarczymi jak np. z Niemcami. Zgłoszone przez Polskę umowy dotyczą następujących krajów:

 

tabelka

 

 

Polska, podobnie jak każde inne państwo-sygnatariusz MLI, może listę zgłoszonych umów w każdym momencie rozszerzyć o inne kraje. Podobne uprawnienie przysługuje stronom także w zakresie przyjmowanych stanowisk co do poszczególnych postanowień MLI oraz wnoszonych zastrzeżeń.

Regulacje MLI w całości odrzucone przez Polskę

Na moment podpisywania MLI Polska zastrzegła, że w przypadku podpisanych przez nią (i zgłoszonych zgodnie z powyższą listą do objęcia konwencją) umów w ogóle nie będą stosowanie postanowienia MLI dotyczące zakładu podatkowego, o których mowa w:

  • art. 10 MLI: regulacje antyabuzywne dotyczące zakładu podatkowego w państwach trzecich,

  • art. 12 MLI: regulacje zapobiegające sztucznemu unikaniu powstania zakładu podatkowego,

  • art. 13 MLI: regulacje zapobiegające unikaniu powstania zakładu podatkowego poprzez korzystanie z włączeń przewidzianych w art. 5 ust. 4 KM OECD (np. czynności o pomocniczym lub przygotowawczym charakterze, zakupy),

  • art. 14 MLI: regulacje zapobiegające unikaniu powstania zakładu podatkowego w wyniku sztucznego dzielenia kontraktów bądź umów,

  • art. 15 MLI: definicja osoby ściśle powiązanej z przedsiębiorstwem (wykorzystywana chociażby na potrzeby art. 12 MLI).

Stanowisko Polski w pozostałych kwestiach

Konwencja MLI zawiera uregulowania dotyczące szeregu kwestii, w tym m.in.  instrumentów i podmiotów hybrydowych.

Pozostałe kwestie regulowane przez MLI:

Instrumenty i podmioty hybrydowe

MLI reguluje kwestię podwójnej rezydencji podatkowej – jeśli niebędący osobą fizyczną podmiot może być na podstawie UPO traktowany jako rezydent podatkowy więcej niż jednego państwa, strony umowy dojść mają do porozumienia co do tego, w którym państwie podmiot posiada rezydencję. W szczególności powinny zostać wzięte pod uwagę następujące czynniki: miejsce faktycznego zarządu, miejsce zarejestrowania siedziby. Brak porozumienia między stronami wyłączać ma możliwość korzystania z korzyści płynących z danej UPO. Polska wyraziła  chęć stosowania procedury porozumiewania się co do wszystkich 78 umów. Dotychczas w umowach tych wskazane było, że w przypadku takich osób przyjmuje się, że mają one rezydencję w państwie w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu.

Metody zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu

MLI pozwala państwom zmianę metody wyłączenia na metodę zaliczenia. Mając na uwadze projekty formularzy złożone przez inne państwa, które podpisały Konwencję, oraz stanowisko Polski, opcja C wybrana przez Polskę będzie miała zastosowanie do UPO zawartych z 19 państwami (np. Austria, Belgia, Litwa, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Wielka Brytania czy Włochy).W konsekwencji we wskazanych powyżej UPO dojdzie do zmiany stosowanej przez Polskę metody unikania opodatkowania na metodę zaliczenia proporcjonalnego.

Nadużywanie UPO

W ramach działania 6 BEPS zaproponowano trzy sposoby walki z nieuprawnionym wykorzystywaniem postanowień UPO: test podstawowego celu (Principal Purpose Test – PPT), ograniczanie korzyści płynących z UPO w wersji uproszonej (Limitation on Benefits – LOB) oraz rozszerzonej (complex LOB).

Polska wskazała, że w okresie przejściowym stosować chce metodę PPT, docelowo jednak jej wolą jest wprowadzenie do  objętych MLI UPO klauzuli rozszerzonej LOB (w drodze porozumień bilateralnych).

Transfer dywidend

Konwencja MLI wprowadza warunek posiadania udziałów (akcji) przez 365 dni dla zwolnienia (wyłączenia) wypłaty dywidend z opodatkowania. Polska zastrzegła, że przepisu tego stosować nie będzie w odniesieniu do tych UPO, które posiadają już warunek minimalnego okresu posiadania udziałów (vide: UPO z Belgią, Wielką Brytanią, Luksemburgiem).  

Klauzula nieruchomościowa

Zaproponowana w konwencji MLI klauzula nieruchomościowa, w porównaniu do istniejących już w Konwencji Modelowej OECD postanowień, wprowadza m.in. zmianę w postaci wymaganego okresu posiadania odpowiedniego progu wartości majątku nieruchomego.

Podsumowując, z uwagi na bardzo szeroki zakres tematyczny konwencji MLI oraz skomplikowany sposób jej stosowania zalecane jest, w szczególności podmiotom działającym w ramach struktur międzynarodowych, sprawdzenie, w jakim stopniu wprowadzane zmiany wpłynąć mogą na dotychczasowy model biznesowy, tak by móc odpowiednio przygotować się do implementowanych zmian.

Barbara Otrzonsek, konsultant podatkowy, ATA Finance