Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Procedura marży także dla części wymontowanych z samochodów wycofanych z eksploatacji

2017-01-26

Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej części wymontowane ze złomowanych samochodów mogą spełniać definicję ,,towaru używanego”, a tym samym dostawy takich części objęte będą zakresem stosowania procedury marża. Tak wynika z wydanego w dniu 18 stycznia 2017 r. wyroku w sprawie C-471/15 Sjelle Autogenbrug I/S przeciwko Skatteministeriet.

Sprawa dotyczyła przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem pojazdów samochodowych, którego główna działalność polega na sprzedaży używanych części samochodowych pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, odkupowanych m.in. od osób fizycznych. Kwestią sporną było, czy części wymontowywane z takich pojazdów celem ich odsprzedaży jako części zamienne mogą zostać uznane za ,„towary używane” w rozumieniu art. 311 ust. 1 pkt 1 Dyrektywy 2006/112.

Zgodnie ze wskazanym przepisem, ,„towary używane” stanowią„ rzeczowy majątek ruchomy nadający się do dalszego użytku w aktualnym stanie lub po naprawie” (porównywalną definicję znajdziemy w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). TSUE wskazał, że z przepisu Dyrektywy nie wynika, jakoby w jego rozumieniu z pojęcia towarów używanych wykluczony był rzeczowy majątek ruchomy nadający się do dalszego użytku w aktualnym stanie lub po naprawie pochodzący z innego towaru, w którym był on wmontowany jako część jego struktury. Okoliczność, że dany towar będący składnikiem innego towaru zostanie od niego odłączony, nie podważa kwalifikacji tego odłączonego towaru jako ,„towaru używanego”, o ile może on zostać ponownie użyty „w aktualnym stanie lub po naprawie”. Ponadto kwalifikacja jako ,„towar używany” wymaga jedynie, aby towar zachował funkcje, którymi dysponował w stanie nowości, i aby mógł być w związku z tym w dalszym ciągu używany w obecnym stanie lub po naprawie. Ma to miejsce w przypadku części samochodowych odłączonych od pojazdu samochodowego wycofanego z eksploatacji, o ile nawet po odłączeniu od tego pojazdu zachowują one funkcje, które posiadały w stanie nowości i mogą być w związku z tym użyte ponownie w tych samych celach. Istotny jest tu fakt, że pojazd samochodowy co do zasady składa się z zespołu części, które zostały zmontowane i które mogą zostać odłączone i odsprzedane w aktualnym stanie lub po naprawie.

W konsekwencji, w świetle uznania, że części zamienne pochodzące z pojazdów wycofanych z eksploatacji stanowią ,„towary używane”, ich sprzedaż dokonywana przez podatnika-pośrednika jest objęta zakresem stosowania procedury marży, zgodnie z art. 313 ust. 1 Dyrektywy 2006/112. Procedura ta polega na opodatkowaniu nie całej kwoty należnej z tytułu sprzedaży, lecz jedynie marży rozumianej jako różnica między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku.

Z dotychczas wydawanych interpretacji indywidualnych jak i orzeczeń sądów wynikało, że dla zastosowania procedury marży musi być znana cena nabycia towaru, który jest zbywany. Musi być to zatem towar zindywidualizowany, bo tylko takiemu towarowi można przypisać rzeczywistą kwotę nabycia. Taka interpretacja przepisów wykluczała zastosowanie procedury marży chociażby dla sprzedaży części zamiennych wymontowanych z wycofanego z eksploatacji pojazdu – wszak znana jest cena nabycia takiego pojazdu jako całości, nie zaś poszczególnych jego elementów (vide: wyrok NSA  z 28 marca 2012 r., sygn. akt I FSK 839/11, wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Bd 1036/10, czy też niedawne interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach: z dnia 8 sierpnia 2016 r., sygn. akt IBPP2/4512-304/16-1/IK, oraz z dnia 26 stycznia 2016 r., sygn. akt IBPP2/4512-916/15/AB). Do odmiennych wniosków doszedł TSUE - w wyroku wskazano bowiem, że trudności praktyczne przy stosowaniu procedury marży nie mogą uzasadnić wykluczenia pewnych kategorii podatników-pośredników z owej procedury, gdyż możliwość tego rodzaju wykluczenia nie została przewidziana ani w art. 313, ani w żadnym innym przepisie Dyrektywy 2006/112.

Wyrok TSUE powinien więc wpłynąć na dotychczasowe, restrykcyjne stanowisko polskich organów podatkowych jak i sądów w zakresie stosowania procedury marży dla sprzedaży elementów wymontowywanych (wyodrębnianych) z pojazdów samochodowych.