Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Polska jednym z sygnatariuszy MLI

2017-06-29

W dniu 7 czerwca 2017 r. w Paryżu odbyła się uroczysta ceremonia podpisania Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku („Multilateral convention to implement tax treaty-related measures to prevent base erosion and profit shifting"; w skrócie: MLI).

Konwencja ta jest efektem prac OECD w ramach działania 15 BEPS („Action 15 Multilateral Instrument”) i ma na celu płynne i sprawne wprowadzenie rozwiązań wynikających z pozostałych działań BEPS, których celem jest przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu, poprzez modyfikację i uszczelnienie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jednym tylko dokumentem – tj. omawianą konwencją – bez potrzeby żmudnego i czasochłonnego renegocjowania każdej umowy z osobna przez jej strony.  Szacowana liczba umów, której postanowienia ulec mają zmianie w efekcie podpisania konwencji przez pierwsze 68 państw to około 1100. Polska zgłosiła do objęcia konwencją 78 umów.

Ustalono, że konwencja może modyfikować stosowanie objętych nią umów na różne sposoby - postanowienie konwencji może mieć zastosowanie w miejsce istniejącego postanowienia umownego, może takie postanowienie częściowo modyfikować, może też być dodane do umowy (w przypadku, gdy umowa dotąd danej kwestii nie regulowała).

Zakres, w jakim konwencja modyfikuje daną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zależy od zajętego przez dane państwo stanowiska i szczegółowych postanowień konwencji.

W praktyce oznacza to, że jeśli jedno z państw będących stroną danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgłoszonej do objęcia konwencją przez obydwa państwa, wniesie zastrzeżenie co do któregoś z postanowień konwencji, to postanowienie to nie wpłynie na obowiązujące brzmienie umowy. Na ostateczny kształt ustaleń między stronami umów będą także mieć wpływ opcje wybrane przez poszczególne kraje – w niektórych bowiem przypadkach konwencja daje stronom możliwość wyboru. Z uwagi na skomplikowany sposób ustalania zmian w poszczególnych umowach (póki co należy bowiem każdorazowo porównywać stanowiska poszczególnych państw) OECD pracuje nad przygotowaniem narzędzia, które ułatwić ma zastosowanie konwencji dla poszczególnych umów („MLI Toolkit”).

Konwencja wprowadzić ma szereg zmian, przede wszystkim w następujących zakresach:

  • nadużywanie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,

  • opodatkowania dywidend,

  • zysków kapitałowych ze zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych,

  • powstawania zakładów podatkowych,

  • procedur rozwiązywania sporów.

Co istotne, Polska podpisując konwencję wniosła także szereg zastrzeżeń, dotyczących m.in. powstawania zakładu podatkowego. Szczegółowe informacje nt. przyjętego przez Polskę stanowiska przedstawimy Państwu w kolejnym newsletterze.

Państwa – sygnatariusze konwencji dokonają jej ratyfikacji zgodnie z przepisami krajowymi. Konwencja wejdzie w życie 3 miesiące po jej ratyfikowaniu przez piąte z kolei państwo.  

Barbara Otrzonsek, konsultant podatkowy, ATA Finance