Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Najważniejsze zmiany w podatkach PIT i CIT od 1 stycznia 2018 r.

2017-11-30

W dniu 22 listopada 2017 prezydent podpisał ustawę nowelizującą ustawy o PIT, CIT oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zakres wprowadzanych zmian jest bardzo szeroki. Wśród najważniejszych w naszej ocenie wskazać należy:

1. Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych

Wprowadzony zostanie minimalny podatek PIT i CIT od nieruchomości dla właścicieli nieruchomości komercyjnych, których wartość początkowa przekracza 10 mln złotych. Podatek ten wyniesie 0,035% wartości początkowej nieruchomości miesięcznie. Minimalny podatek odliczany będzie od podatku dochodowego obliczanego według zasad ogólnych.

 

2. Ryczałt przy najmie prywatnym

Dotychczasowa stawka podatku wynosząca 8,5% będzie mieć zastosowanie dla przychodów do wysokości 100 tys. złotych w skali roku. Nadwyżka ponad ww. limit opodatkowana będzie stawką 12,5%.

 

3. Podwyższenie kwoty wolnej w PIT

Kwota wolna podwyższona zostanie z 6,6 tys. złotych na 8 tys. złotych. Kwota zmniejszająca podatek wyniesie:

- 1440 złotych dla podstawy obliczenia podatku nie wyższej niż 8 tys. złotych,

- 556,02 złotych dla podstawy wyższej niż 13 tys. złotych ale nieprzekraczającej 85 528 złotych,

- dla podstawy wyższej niż 8 tys. złotych ale nie przekraczającej 13 tys. złotych kwota będzie kalkulowana wg wzoru i będzie malała wraz ze wzrostem podstawy obliczenia podatku (wynosić będzie od 1440 złotych do 556,02 złotych).

Korzyść z podwyższenia kwoty wolnej od podatku odczują w szczególności osoby uzyskujące najniższe dochody z pracy oraz zdecydowana większość emerytów i rencistów.

 

4. Podwyższenie kwot zwolnień w PIT przy określonych świadczeniach

Nowelizacja przewiduje podwyższenie kwot zwolnień przedmiotowych w PIT, w tym m.in. dla :

  • przychodów uzyskanych w konkursach i grach oraz nagród związanych ze sprzedażą premiową – kwota zwolnienia wynikająca z nowelizacji wynosi 2.000 zł (aktualna wysokość zwolnienia wynosi 760 zł),
  • świadczeń finansowanych z ZFŚS – kwota zwolnienia wynikająca z nowelizacji wynosi 1.000 zł, (aktualna wysokość zwolnienia wynosi 380 zł).

 

5. Ograniczenie KUP dla wybranych usług i WNiP

Wprowadzony zostanie limit dla zaliczania do KUP kosztów:

  • usług doradczych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń itp.,
  • opłat za korzystanie lub prawo do korzystania z niektórych WNiP (m.in. z autorskich praw majątkowych, licencji, know-how),

wynoszący 5% wskaźnika EBITDA dla wydatków stanowiących nadwyżkę ponad kwotę 3 mln złotych rocznie.

6. Podniesienie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu dla twórców

W ramach nowelizacji podwyższony zostanie limit 50% kosztów uzyskania przychodów dla osób wykonujących pracę o charakterze twórczym i rozporządzających prawami autorskimi z tego tytułu. Obecnie obowiązujący limit w wysokości 42 764 zł zastąpiono kwotą dwukrotnie wyższą, tj. 85 528 zł rocznie.

Do stosowania zryczałtowanych kosztów w wysokości 50% do wyżej określonego limitu uprawnieni będą jedynie przedstawiciele określonych zawodów, w tym m.in. twórcy w zakresie architektury, literatury, sztuk plastycznych, fotografiki, programów komputerowych, dziennikarstwa, działalności badawczo-rozwojowej, artystycznej, publicystycznej itp. Stanowi to ograniczenia zakresu stosowania przepisu w porównaniu do obecnego stanu prawnego.

 

7. Ograniczenie KUP z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami zastąpiono ograniczenia w zaliczaniu odsetek do kosztów uzyskania przychodów wynikających z przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji (dotyczyły określonej kategorii podmiotów powiązanych) nowym regulacjami przewidującymi maksymalną wysokość kosztów finansowania w relacji do EBITDA. Na mocy nowych regulacji ograniczenia w zaliczeniu odsetek od pożyczek/kredytów do kosztów uzyskania przychodów będą miały zastosowanie do części kosztów finansowania przekraczających 30% EBITDA (w części przekraczającej 3 mln zł kosztów finansowania).

Wprowadzono możliwość, aby pozostała część kosztów (niezaliczona do kosztów w danym roku podatkowych) stanowiła koszt podatkowy w następnych 5 latach podatkowych, przy spełnieniu pozostałych warunków. Ograniczenia dotyczą zarówno podmiotów powiązanych jak i niepowiązanych, ale niekwalifikowanych jako tzw. przedsiębiorstwa finansowe (m.in. banki, SKOK).

Ograniczania w zaliczaniu do kosztów na analogicznych zasadachbędą dotyczyć również kosztów zabezpieczenia zobowiązań, części odsetkowej rat leasingowych, prowizji za udzielenie finansowania oraz kary i odsetek za opóźnienia w spłacie zobowiązań.

 

8. Podatkowe grupy kapitałowe

Od nowego roku łatwiej będzie prowadzić działalność w ramach PGK, bowiem obniżeniu ulegnie:

  • przeciętna wysokość kapitału zakładowego spółek tworzących PGK z 1 mln złotych do 500 tys. złotych,
  • próg minimalnego bezpośredniego udziału spółki dominującej w spółkach zależnych z 95% na 75%,
  • minimalny poziom udziału dochodów w przychodach PGK z 3% na 2%.

Ponadto, zgłoszenia umowy o utworzeniu PGK dokonać trzeba będzie nie 3 miesiące, lecz 45 dni przed rozpoczęciem roku podatkowego. W przypadku, gdy naruszone zostaną warunki funkcjonowania PGK, spółki wchodzące w skład PGK zobowiązane będą rozliczyć podatek CIT tak, jak gdyby PGK nigdy nie istniała, 3 lata wstecz.

 

9. Wydatki na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w KUP

Od nowego roku podatnicy nie będą musieli amortyzować środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nie przekraczającej 10 tys. złotych. Do tej pory ujmować od razu w kosztach uzyskania przychodów można było środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 3,5 tys. złotych.

 

10. Wyodrębnienie źródeł przychodów w ustawie o CIT

Od 1 stycznia 2018 r. wyodrębniono w ustawie o CIT dwa źródła przychodów, tj. przychody z tzw. zysków kapitałowych oraz pozostałe przychody. Uregulowano ustawowo katalog przychodów zaliczanych do tzw. zysków kapitałowych, do których zakwalifikowano w szczególności przychody traktowane obecnie jako przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zmiany mają na celu wyeliminowanie możliwości łączenia dochodów oraz strat z poszczególnych źródeł przychodów.

 

11. Zwiększona ulga na działalność badawczo-rozwojową w CIT i PIT

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej wprowadzono możliwość zwiększenia ulgi podatkowej na działalność badawczo - rozwojową z 50% do 100% (względnie 150% dla Centrów Badawczo-Rozwojowych). Oznacza to, iż przedsiębiorcy ponoszący wydatki na działalność badawczo-rozwojową spełniające kryteria ustawowe będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania dodatkowo 100% poniesionych kosztów (poza ogólną możliwością uznania tych wydatków za koszt uzyskania przychodów).

 

Jednocześnie informujemy, iż zmiany w zakresie wprowadzenia tzw. mechanizmu podzielonej płatności w VAT (split payment) najprawdopodobniej wejdą w życie 1 kwietnia 2018 r. O szczegółach tego rozwiązania pisaliśmy w naszym newsletterze w miesiącu maju.

Zwracamy uwagę, iż zmiany przepisów podatkowych począwszy od 1 stycznia 2018 r. są bardzo obszerne, a przedstawiona przez nas informacja ma jedynie na celu zaprezentowanie streszczenia najbardziej istotnych obszarów, w których doszło do zmian. Z uwagi na kompleksowy charakter zmian zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami podatkowymi w celu omówienia ich ewentualnego wpływu na prowadzona przez Państwa działalność.

 

Barbara Otrzonsek, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.