Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Elektroniczne wersje certyfikatów rezydencji akceptowane przez fiskusa

2017-11-21

Wydaną 13 listopada 2017 r. interpretacją indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.371.2017.1.JKT) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził korzystne dla podatników stanowisko w sprawie certyfikatów rezydencji wydawanych w formie elektronicznej.

Wątpliwości spółki dotyczyły możliwości zaniechania poboru podatku u źródła w myśl przepisów odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w sytuacji, gdy posiada ona elektroniczne wersje certyfikatów rezydencji, pozyskane drogą e-mailową od kontrahenta, który pobrał certyfikat rezydencji z serwera właściwego dla niego organu podatkowego. Spółka stanęła na stanowisku, że skoro w danym kraju rezydencji podatkowej dopuszczalne są dwie formy wydawania certyfikatów rezydencji i każda z nich jest równoważna, to nie ma podstaw, aby polskie organy podatkowe honorowały i dawały pierwszeństwo tylko jednej z nich. Nadto podniosła ona, że zarówno dokument w wersji papierowej jak i jego elektroniczny odpowiednik jest wydany przez organy podatkowe kraju rezydencji, zgodnie z prawem tego państwa i potwierdza opodatkowanie całości dochodów kontrahenta na terenie danego kraju. W konsekwencji za błędne uznać należy przyjęcie,  że jedynie papierowa wersja certyfikatu uprawnia podatnika do zastosowania regulacji z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika do celów podatkowych wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika.  Posiadanie certyfikatu rezydencji jest warunkiem koniecznym dla zastosowania preferencyjnej – bo niższej, niż standardowo przewiduje ustawa - stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a nawet zaniechania poboru podatku przez płatnika. Dotyczy to między innymi otrzymywanych przez podmioty niemające siedziby w Polsce dochodów z tytułów takich jak należności licencyjne, odsetki czy też dywidendy. Brak posiadania certyfikatu rezydencji ważnego w dacie uzyskania dochodu wiąże się z koniecznością odprowadzenia w Polsce podatku zryczałtowanego wynoszącego, w zależności od rodzaju dochodu, nawet 20%.

Jeszcze do niedawna fiskus nie chciał honorować certyfikatów elektronicznych, jeśli właściwe organy danego państwa  wydają również certyfikat w klasycznej, papierowej formie. Wśród krajów dających  podatnikom do dyspozycji obydwie wersje certyfikatu  wskazać należy np. Irlandię czy też Niemcy, Austrię . Niemniej, jak słusznie wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w myśl Ordynacji podatkowej dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Dokumentem urzędowym będzie zatem taki certyfikat rezydencji spełniający powyższe przesłanki, tj. sporządzony w formie przewidzianej przepisami prawa danego państwa przez powołany do tego organ. Jeżeli zatem dane prawodawstwo przewiduje możliwość uzyskania certyfikatu rezydencji zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej, obie formy są wydawane przez właściwy organ podatkowy danego państwa i mają status równorzędny w świetle prawa tego państwa, to płatnik będzie upoważniony do uznania takiego certyfikatu rezydencji w którejkolwiek z tych form. Taki certyfikat rezydencji w formie elektronicznej będzie zatem podstawą dla płatnika do zastosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.  Fakt, że w danym państwie jednocześnie można uzyskać certyfikat w wersji papierowej nie powoduje nieważności certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwy organ w wersji elektronicznej. Jednocześnie fiskus przypomniał, że za certyfikat rezydencji nie można uznać jego kopii pobranej np. ze strony internetowej kontrahenta.

Podobne, przychylne podatnikom stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej w interpretacji indywidualnej z dnia 26 czerwca 2017 r. (sygn. DPP7.8221.33.2017.GFQV). Zmianę nastawienia fiskusa oceniać należy pozytywnie – możliwość posługiwania się elektroniczną wersją certyfikatu rezydencji znacznie usprawni rozliczanie podatków u źródła.

 

Barbara Otrzonsek, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.