Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATAFinance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Dostawy o charakterze ciągłym a moment powstania obowiązku podatkowego

2017-09-27

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. I FSK 1714/15 z dnia 12 lipca 2017 r. potwierdził, że do dostawy towarów można stosować przepisy regulujące moment powstania obowiązku podatkowego właściwe dla usług świadczonych w sposób ciągły. Wyrok ten może dać podatnikom nadzieję, że korzystne orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie zostanie utrwalone a dla dostaw towarów, które rozliczane są w okresach rozliczeniowych, moment powstania obowiązku podatkowego zostanie odroczony.

Przywołany wyrok zapadł w związku ze złożeniem przez podatnika wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego. Podatnik zapytywał w nim, czy obowiązek podatkowy dla dostaw towarów realizowanych w cyklach rozliczeniowych będzie powstawał z upływem ostatniego dnia każdego okresu rozliczeniowego, a w konsekwencji kursem właściwym dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, wyrażonym w walucie obcej na złote będzie kurs średni danej waluty ogłoszony przez NBP lub Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający ostatni dzień okresu rozliczeniowego.

W kończącym tok instancyjny wyroku NSA wskazał, że za dostawy o charakterze ciągłym, o których mowa w art. 19a ust. 4 w związku z art. 19a ust. 3 ustawy VAT należy uznać ciąg kolejnych, odrębnych dostaw dokonywanych w dłuższym niż miesiąc okresie czasu, jeśli dostawy wynikają z ustaleń poczynionych pomiędzy kontrahentami, czy zawartych pomiędzy nimi umów, w ramach których dostawca zobowiązuje się wobec nabywcy do dostarczania na jego rzecz ściśle określonych towarów, według ustalonego planu. W konsekwencji, jeśli podatnik ma prawo określić moment powstania obowiązku podatkowego na podstawie  art. 19a ust. 4 w zw. z art. 19a ust. 3 ustawy VAT, to w przypadku dostaw towarów, za które wynagrodzenie określone będzie w walucie obcej, do przeliczenia go na złote, podatnik powinien stosować średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez NBP (lub kurs wymiany opublikowany przez EBC) na ostatni dzień roboczy poprzedzający ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów realizowanych w danym okresie.

Wyrok może mieć istotne znaczenia dla podatników. Możliwość rozliczenia poszczególnych dostaw towarów w sposób analogiczny jak świadczenie usług o charakterze ciągłym powoduje uproszczenie rozliczeń podatkowych podatników, którzy odpowiednio regulując stosunki umowne ze swoimi kontrahentami mogą dla wielu dostaw zrealizowanych w danym okresie wystawić jedno obciążenie. Podatnik nie musi już bowiem dokumentować każdej dostawy odrębną fakturą VAT, właściwie określać moment powstania obowiązku podatkowego, czy właściwy do przeliczenia kwoty podatku kurs przeliczeniowy dla każdej z dokonanych dostaw.

 

Agnieszka Jasica-Skalbmierska, doradca podatkowy, ATA Finance.