Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wpłat na rachunki wirtualne spoza białej listy podatników

2019-11-06

W najnowszej interpretacji indywidualnej z dnia 24 września Dyrektor KIS zajął stanowisko, że możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wpłaty na rachunki wirtualne nie wskazane na białej liście podatników oraz dodatkowo wskazał, że wyłącznie płatności wynikające z faktur powinny być dokonywane na rachunek wskazany na białej liście.

Od 1 września 2019 r. został wprowadzony wykaz informacji o podatnikach VAT, którego głównym celem jest pomoc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Ponadto zastąpił on dotychczas funkcjonujące równolegle listy podatników VAT: czynnych czy wykreślonych. Dodatkowo obecny wykaz zawiera dane
o numerach rachunków bankowych przedsiębiorców. Zgodnie z nowymi regulacjami, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., przelew powyżej 15 tys. zł wykonany na rachunek niewidniejący na tzw. „białej liście” podatników VAT, będzie powodował brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych.

Należy zauważyć, iż wiele rachunków, które dotychczas były powszechnie używane przez podatników, nie znalazło się na białej liście. Taka sytuacja dotyczy przede wszystkim rachunków wirtualnych, które przypisywane są do każdego klienta indywidualnie. Numer wirtualny stosowany jest w celu zautomatyzowania rozliczeń – użycie go przez wpłacającego powoduje, iż system sam rozpoznaje wszystkie parametry przelewu
i dokonywane jest jego automatyczne księgowanie na rachunku bieżącym prowadzonym na rzecz sprzedawcy. Bank nie dokonuje fizycznych księgowań na rachunkach wirtualnych ani nie generuje dla nich wyciągów bankowych. W takim przypadku wpłaty ewidencjonowane są na koncie podstawowym, ale identyfikacja podmiotu, który dokonał wpłaty, możliwa jest wyłącznie poprzez użycie tegoż subrachunku.

W omawianej interpretacji, Dyrektor KIS uznał, że każda wpłata dokonana na subrachunek traktowana będzie jako wpłata na rachunek rozliczeniowy widniejący na białej liście, a więc może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu. Jednak istotne jest, aby podatnik posiadał w swoich dokumentach dowody potwierdzające to, że wpłata na konto, jest w istocie wpłatą na rachunek znajdujący się w wykazie podmiotów, o którym mowa art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Co istotne, Dyrektor KIS wskazał ponadto, że dokonane po dniu 31 grudnia 2019 r. wypłaty świadczeń z umów ubezpieczenia na życie zawieranych z ubezpieczającymi o wartości przekraczającej 15 000 zł, nie będą podlegać sankcji w podatku dochodowym wynikającej z wprowadzenia białej listy podatników VAT. Zgodnie bowiem z brzmieniem przepisu art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT , przepis ten ma zastosowanie do faktur potwierdzających dostawę towarów czy świadczenie usług. W konsekwencji w przypadku gdy dana transakcja zgodnie z obowiązującymi przepisami nie zostanie potwierdzona fakturą nie znajdzie zastosowania przepis art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, co prowadzi do wniosku, że  dokonana płatność przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na białej liście, będzie mogł stanowić koszt uzyskania przychodów.

Dyrektor KIS przyznał, że usługi ubezpieczeniowe jako zwolnione z opodatkowania VAT, nie są co do zasady dokumentowane fakturami lecz polisą ubezpieczeniową, która nie stanowi faktury VAT. Dyrektor KIS potwierdził tym samym, że negatywne konsekwencje wpłaty na rachunek niewystępujący na białej liście podatników VAT, powinny dotyczyć wyłącznie wypłat potwierdzanych fakturami VAT.

 

Kinga Duszna, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

kinga.duszna|atatax.pl| |kinga.duszna|atatax.pl